12 Đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

12 Đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 1

Làm thuyền cứu vớt , giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn.

12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

12 Lời Nguyện Lớn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ nhất
Thi Hành  Bồ Tát
Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm
Liên thông thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ cần thăng cứu liền

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ hai
Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sinh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi dông gió nhiều.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ ba
Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tư
Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nương.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ năm
Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân duyên
Chúng sinh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ sáu
Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sinh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt siêu thân mọi loại .

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ bảy
Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tám
Tội nhân bị trói , bị hành hình , rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ chín
Làm thuyền cứu vớt , giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn.

 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười
Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm cứu độ, đưa đường về Tây.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười một
Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sinh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười hai
Tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nổ lực  thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment