829-Thực sự tin tưởng, muốn sanh Thế giới Cực Lạc, thực sự chịu niệm Phật,

Add Comment