Bát Quan Trai Giới

Bát Quan Trai Giới 1

A. Mở Ðề

Ðức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp
môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba
môn chính là “giới, định, huệ”.

Trong “giới, định, huệ”, thì giới là phần quan
trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh,
huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt
trừ mới minh tam kiên tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ: có thứ cao,
thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng
xuất gia, thì Sa di chỉ giữ 10 giới, Tỳ kheo giữ 250 giới, Tỳ kheo ni đến 348
giới. Về phía tại gia thì có Tam quy, Ngũ Giới, Bát quan trai giới, Bồ Tát
giới, Tam quy Ngũ Giới, thì chúng ta đã học rồi; Bồ Tát giới thì khó khăn hơn,
chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây, chúng tôi chỉ nói đến Bát quan trai giới.

B. Chánh Ðề

I. Ðịnh Nghĩa

Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp
dụng trong một ngày một đêm (24 giời).

Chữ “Quan” là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi.
Chữ “Trai”, tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12
giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy “Bát quan trai giới” là sự giữ gìn
cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều
tội lỗi sau đây:

1. Không được sát sanh

2. Không được trộm cướp

3. Không được dâm dục

4. Không được nói dối

5. Không được uống rượu

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa
hát.

7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ

8. Không được ăn quá giờ ngọ

II. Giải Rõ Tám Ðiều Ngăn Cấm Nói Trên

1. Không được sát sanh.

a) Ý nghĩa vì sao không được sát sanh:

Chúng sanh mặc dù hình dáng có khác nhau, nhưng cùng có một
điểm quan trọng giống nhau là tham sống, sợ chết, biết đau khổ vui mừng. Không
cần phải dẫn chứng cho xa xôi, ngay trong sự quan sát hằng ngày, chúng ta cũng
nhận thấy: cá thấy người cá lội xa, chim thấy người chim bay cao, cũng như
người thấy cọp người lẩn trốn, vì đều sợ lâm nguy đến tính mạng cả. Khi bị bắt,
chim, cá hay người đều vùng vẫy để chốn thoát. Và khi được thả ra, thoát chết,
chao ôi! Còn gì sung sướng cho bằng! Nhận thấy được sự tham sống sợ chết, nối
vui mừng, đau xót của muôn loại như thế, mà chúng ta còn đang tâm giết hại sanh
mạng, thì thật lạ nhẫn tâm, tàn ác vô cùng.

Từ trước đến nay, loài người đã giết hại rất nhiều, bằng đủ
phương tiện, nào làm lưới để bắt cá dưới nước, dùng cung tên súng đạn để bắt
cầm thú trên đất…và nhất là dùng đủ mưu mô kế hoạch để giết hại chém giết lẫn
nhau. Về phía thiện, thì có nhiều người cũng thiện vô cùng; nhưng về phía ác,
thì cũng nhiều người ác vô cùng.

Chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người theo đạo Từ bi.
Chúng ta cần phải cố gắng đừng sát hại sinh vật và nhất là đừng sát hại người.
Về sự sát hại người, trong Ngũ Giới Phật đã tuyệt đối cấm chỉ, và chúng ta cũng
đã phát nguyện giữ giới ấy. Nhưng về sinh vật, vì một số Phật tử còn ăn mặn,
nên chưa tuyệt đối giữ được giới sát. Vậy ít ra trong ngày thọ Bát quan trai,
chúng ta hãy tuyệt đối giữ giới ấy. Chúng ta không giết người, không trù tính
mưu mô giết người, đã đành ! Chúng ta cũng không nên động lòng trướcv sanh mạng
của tất cả mọi loài hữu hình. Hơn nữa, nếu thấy ai có ý giết hại sinh vật,
chúng ta phải khuyên lơn ngăn cản đừng cho người ta thi hành ác ý ấy.

Ðược như thế là ta giữ được trọn vẹn giới sát, mặc dù chỉ
trong một ngày đêm, nhưng lợi ích sẽ lớn lao vô cùng cho việc tu hành của chúng
ta.

2. Không được trộm cướp.

Hai chữ trộm cướp ở đây có một ý nghĩa vô cùng. Những vật
thuộc quyền sở hữu của người ta, từ vàng, bạc, châu báu, đất ruộng nhà cửa, cho
đến đồ đạc, cây kim sợi chỉ, cọng rau, người ta không cho mà mình lấy, là trộm
cướp. Lường thăng tráo đấu, đo thiếu lấy thừa, đi làm tr giờ, boc lột công
nhân, lấy của công, ăn hối lộ, được của người không trả lại, đều là trộm cướp.

Người đời coi tiền của hơn tánh mạng, trèo non, lặn suối, lo
mưu này tính kế nọ để làm ra tiền nuôi thân và gia đình, và để dành dụm phòng
khi đau ốm, tai nạn. Nếu rủi bị mất tiền của do mồ hôi nước mắt mà có, người ta
vô cùng đau khổ, tuyệt vọng có khi đến quyên sinh. Chúng ta cũng đã có nhiều
khi đau buồn vì mất của, thì xét người khác cũng vậy. Chúng ta không muốn ai
trộm cướp của mình, thì tất nhiên mình cũng không nên trộm cướp của ai. Ðó là
lẽ công bằng rất giản dị. Huống chi chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người
quyết tâm diẹt trừ tham dục, để được giải thoát, thì lẽ nào ta lại lấy của phi
nghĩa?

Trong cuộc đời tranh đấu hằng ngày để sống, có nhiều khi
chúng ta không giữ được một cách tuyệt đối giới cấm này, chẳng hạn, chúng ta
làm ít mà cố đòi lương cho cao, bán hàng xấu với gía cao, mưu tính chước này kế
nọ để được lợi nhiều một cách thiếu chính đáng…Có khi chúng ta nhận thấy như
thế là bất chính, nhưng tự bào chữa rằng vì sự sống của gia đình, thân thuộc mà
phải làm như thế.

Nhưng trong ngày thọ Bát quan trai giới, chúng ta hãy quyết
không trộm cướp đã đành, mà cũng không được để cho một ý nghĩ tham lợi móng lên
trong tâm. Chúng ta không trộm cướp, không nghĩ đến sự trộm cướp, mà thấy ai
trộm cuớp hay nẩy ra ý trộm cướp thì chúng ta cũng khuyên can họ, ngăn ngừa
không cho họ làm bậy. Không những không trộm cướp và ngăn ngừa sự trộm cướp mà
thôi, chúng ta còn bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, tìm
cách giúp đỡ những người thân thuộc, trong cảnh túng thiếu.

Giữ được giới này một cách tuyệt đối, thì dù thời gian ngắn
ngủi trong 24 giờ đồng hồ, chúng ta cũng đã gieo được những nhân lành tốt đẹp
cho sự tu hành của chúng ta.

3. Không được dâm dục.

Dâm dục là cái nghiệp nhơn sanh tử luân hồi, nên người xuất
gia phải đoạn hẳn. Phật dạy rằng: “Người muốn đoạn trừ sanh tử, chứng quả
Niết bàn mà không trừ hẳn dâm dục, thì không khác kẻ nấu cát sạn mà muốn cho
thành cơm, dù ra công đem nấu, trải qua năm ngàn kiếp cũng không thành cơm được”.

Vậy những Phật tử xuất gia, muốn thành Phật quả thì phải trừ
dâm dục.

Còn những Phật tử tại gia, chưa có thể hoàn toàn đoàn trừ dâm
dục được, thì Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là ngoài vợ chồng, không được lan chạ;
và giữa vợ chồng, cũng cần phải giữ chánh l, biết tiết dục để cho thân tâm được
trong sạch nhẹ nhàng.

Nhưng đây là nói về ngày thường của Phật tử tại gia. Chứ đến
ngày thọ Bát quan trai giới, thì tuyệt đối phải giữ giới tịnh hạnh, không được
hành động dâm dục đã đành, nà cũng không được nhớ nghĩ đến những điều dâm dục.

Nếu triệt để giữ đúng giới này, thì dù chỉ trong 24 giờ đồng
hồ, lợi ích cũng rộng lớn vô cùng, vì chúng ta đã có dịp để gieo nhơn tịnh hạnh
là một nhơn rất quý báu trong sự tu hành diệt dục.

4. Không được nói dối.

Nói dối là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối có 4 cách,
mà chúng ta đã có học rồi trong bài Ngũ Giới. Ðó là: nói không thật, nói thêu
dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

Chúng ta đã thấy, hằng ngày trong đời, tai hại của sự nói
dối. Tai hại lớn nhất là làm mất lòng tin cậy nhau. Trong một gia đình mà không
tin nhau, thì gia đình sẽ tan nát; trong một xã hội mà không tin nhau, thì xã
hội sẽ điêu tàn.

Trong đời sống hằng ngày chúng ta chưa có thể hoàn toàn giữ
giới này được, thì trong ngày thọ Bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt để
thực hành giới cấâm này. Chúng ta không nói sai, không nói thêu dệt, không nói
hai chiều, không nói lời hung ác đã đành; chúng ta lại còn khuyên răn những
người chung quanh giữ đúng giới không nói láo ấy !

Nếu thực hành triệt để giới cấm này, thì dù chỉ trong một
ngày đêm, chúng ta cũng đã gieo được một hột nhơn quý báu rất hiếm có trong đời
này là: lòng chân thật.

5. Không được uống rượu.

Rượu làm say mê, tối tăm trí não người uống. Nó còn nguy hiểm
hơn cả thuốc độc, vì thuốc độc uống vào chết ngay, song chỉ giết chết một đời
người thôi; chớ rượu làm cho người cuồng tâm, mất trí, gây nên nhièu tội lỗi,
chết đi sanh lại, luân hồi nhiều kiếp trong tối tăm si ám.

Bởi thế, trong Kinh, Phật dạy: “Thà uống nước đồng sôi
cho tan mất thân này, chứ không nên uống rượu”.

Chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người đang trau dồi Trí
tuệ để được sáng suốt như Phật, chúng ta không được uống rượu. Chúng ta không
uống rượu đã đành, mà cũng không khuyên mời người uống rượu. Tự mình uống rượu
tội còn nhẹ, chớ khuyên mời người khác uống, tội lại nặng hơn.

Song, trong lúc đau ốm, nếu lương y bảo pahỉ có rượu hòa với
thuốc uống mới lành bệnh, thì chúng ta cũng được tạm dùng, Khi đó rượu trở
thành một vị thuốc, chứ không phải là một vị làm cho trí não ta cuồng loạn nữa.

Ðấy là nói về ngày thường, chứ trong ngày thọ “Bát quan
trai giới”, chúng ta phải trừ tuyệt rượu, không được uống đã đành, mà còn
khuyên răn người khác đứng uống nữa.

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem
múa hát.

Năm giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân là năm cửa ngõ, có
thể mở đường cho chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn, hay vào địa ngục. Nếu chúng
ta biết mở năm cánh cửa ấy về nẻo thanh tịnh, nghe những lời hay lẽ phải, thấy
những điều thiện, điều lành, ngửi những mùi thơm tinh khiết, đạo vị, thì con
đường đến Niết Bàn, giải thoát không xa. Trái lại, nếu chúng ta hướng những
cánh cửa giác quan ấy vào cõi ô trọc, mở rộng chúng cho tội lỗi ùa vào, nào
nghe tiếng du dương luyến ái của dục vọng, thấy cảnh trụy lạc, dâm ô, ngửi mùi
vị say nồng, kích thích dục lạc, thì con đường địa ngục đã sẵn sàng mở rộng để
đón chờ chúng ta.

Phật cấm Phật tử trang điểm, tô sơn trét phấn, xức ướp dầu
thơm, múa hat lả lơi, quyến rũ, hay cấm đi xem những cảnh múa hát ấy, là vì
muốn cho chúng ta khỏi đọa vào địa ngục.

Nhưng trong đời sống hằng ngày của người Phật tử tại gia, vì
còn tiếp xúc với đời sống xã hội, nên phải ăn mặc tề chỉnh trang nghiêm, đôi
khi cũng phải đi dự những buổi hòa nhạc, hay múa hát, min là những thứ âm nhạc,
những điệu múa hát ấy có tánh cách trong sạch, xây dựng và hướng thiện. Nhưng
trong hiện tại, các thứ nghệ thuật: kịch nhạc, ca, vũ, cải lương, chiếu
bóng..phần nhiều có tánh cách trụy lạc, thoái hóa, chúng ta nên đề phòng, đừng
quá d dãi mà sa vào vòng tội lỗi.

Trên đây là nói trong ngày thường, chứ ngày thọ giới Bát quan
trai, chúng ta nhất định không được trang điểm, xức ướp dầu thơm, múa hát hay
đi xem múa hát. Hơn nữa, chúng ta phải cố gắng diệt trừ những âm hưởng, bóng
dáng của những thứ nghệ thuật không lành mạnh, trong đầu óc chúng ta.

Ðưọc như thế, thì tuy thời gian chỉ ngắn ngủi có 24 giờ, ảnh
hưởng tốt đẹp của nó vô cùng quý báu cho sự tu hành của chúng ta.

7. Không được nằm ngồi giường cao đẹp, rộng lớn.

Ðiều răn cấm này cũng như điều răn cấm thứ sáu, có mục đích
ngăn ngừa thân xác ta, không cho buông lung theo những cảm giác mơn trớn khoái
lạc của giường cao nệm tốt, chăn ấm màn êm. Vì những cảm giác này có thể kích
thích lòng ham muốn bất chính của xác thân, tạo điều kiện cho chúng ta gây tội lỗi,
nên Phật ché ra giới cấm này. Xưa Ngài Ngộ Ðạt Quốc sư là một bực cao đức, được
vua Ý Tôn và vua Hy Tôn hết sức ưu đãi. Vua Ý Tôn cúng cho Ngài một bảo tọa
bằng trầm hương rất quý báu. Từ khi được bảo tọa ấy, Ngộ Ðạt Quốc Sư mống niêm
danh lợi, thành ra thất đức, phải chịu nhiều tai vạ và đau khổ.

Vì hiểu rõ cái tai hại của giường cao chiếu rộng, chăn ấm nệm
êm, nên xưa Ngài Hiếp Tôn Giả từ khi xuất gia, lưng không nằm chiếu; Ngài Cao
Phong Diệu thiền sư lập nguyện: ba năm không nằm giường chõng; đức Phật Thích
Ca , trong khi xuất gia tìm đạo, đã gối cỏ nằm sương, từ năm này sang năm
khác…

Noi gương người xưa, các vị xuất gia chỉ nằm trên một cái
giường nhỏ hẹp, vừa ngủ, chứ không bao giờ dùng giường rộng nệm cao. Kẻ tại gia
cũng nên tập dần đức tánh giản dị đạm bạc ấy. Nếu chưa làm được trong ngày
thường, thì ngày thọ giới Bát quan trai, cũng phải triệt để thi hành giới thứ
bảy này.

8. Không được ăn quá giờ ngọ.

Trong luật Phật dạy: “Chư thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ
ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn tối, chư Tăng học theo Phật, phải ăn
đúng giờ ngọ”.

Ăn đúng giờ ngọ, được năm điều lợi sau đây:

Ít mống tâm sai quấy

Ít buồn ngủ

Dễ được nhất tâm

Ít hạ phong

Thân được yên ổn và ít sanh bệnh.

Trừ một vài trường hợp như khi đau ốm, luật cũng châm chước
cho được ăn cơm cháo sau giờ ngọ, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn.

Vì những lợi ích thiết thực nói trên, nên người xuất gia cần
phải thực hành. Còn Phật tử tại gia, khi tu Bát quan trai giới cũng phải giữ
đúng giới này.

C Kết Luận

1. Lợi ích của Bát quan trai giới rất lớn lao.

Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, Bát quan trai giới là
một phát tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy,
thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thạnh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ
đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu hành.
Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một
giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn
nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn
quý hơn trăm ngàn châu báu khác.

Chúng ta hãy phân tích một cách rõ ràng những lợi ích mà
chúng ta đã thuâ hoạch được trong 24 giờ ấy mà xem.

Nhờ giới thứ Nhất, tâm ta không có ác ý giết hại sanh vật,
miệng ta không nhai nuốt những máu huyết tanh hôi, thân ta không nặng nề vì
thịt cá. Ðối với chung quanh, ta không làm cho người và súc vật đau khỏ, mất
thân mạng.

Nhờ giới thứ Hai, tâm ta không động, ý ta không tham lam,
thân ta không mang nặng những vật phi nghĩa. Ðối với người chung quanh, ta
không làm họ đau khổ vì mất của cải m,à họ đã nâng niu, quý trọng.

Nhờ giới thứ Ba, tâm ta được thanh tịnh, thân ta khỏi ô uế.
Ðối với người bạn trăm năm, cùng những người chung quanh, ta giữ đúng lề, làm
choi họ kính trọng.

Nhờ giới thứ Tư, tâm ta không tà vạy, lưỡi ta không dối trá,
điêu ngoa. Ðối với người chung quanh, ta giữ được chữ tín, làm mọi người khỏi
lo sợ, nghi ngờ vì ta.

Nhờ giới thứ Năm, tâm ta được minh mẫn, miệng ta không nồng
nặc hơi men, thân ta không loạn động. Ðối với người chung quanh, ta không làm
cho họ phải lo sợ, khổ sở vì con ma men này hành hạ.

Nhờ giới thứ Sáu, tâm ta không buông luông theo dục lạc ta
không dung chứa những hình ảnh, mùi vị, âm thanh tà tạp, dâm ô…Ðối với người
chung quanh, ta không làm cho họ phải tập nhim những cảm giác không trong sạch,
không thanh thoát. 

Nhờ giới thứ Bảy, tâm ta không mống lên những niệm danh lợi,
xa hoa; thân ta không bị dục lạc lôi cuốn. Ðối với người chung quanh, ta d gần
gũi, thân cận, vì không bị cái cao sang, phù phiếm bên ngoài ngăn cách.

Nhờ giới thứ Tám, tâm ta được định tỉnh, sáng suốt, thân ta
nhẹ nhàng, ít bệnh tật; đối với các loài chung quanh, như người nghèo đoí, ngạ
quỷ, súc sinh, ta không gây ra sự thèm khát, vì sự lục lạo ăn uống về đêm.

Bao nhiêu sự lợi ích cho mình và cho người mà chúng ta đã
thâu thập được trong khoảng 24 giờ đồng hồ, thử hỏi có một pháp tu hành của
người tại gia nào quý báu hơn thế nữa?

2. Bởi vậy Phật tử nên thực hành Bát quan trai giới.

Phật tử tại gia mặc dù suốt ngày suốt tháng bận bịu về sinh
kế làm ăn, mỗi tháng cũng nên sắp xếp việc nhà, vào chùa thọ Bát quan trai giới
một vài lần. Nếu hoàn cảnh thuận lợi, có thể thọ được nhiều lần lại càng tốt.

Nếu không đủ điều kiện đến chùa, thì phương tiện của nhà tu
cũng được, nhưng lợi ích không bằng đến chùa.

Vậy xin khuyên các Phật tử tại gia, nên cố gắng thực hành y
như lời Phật dạy, tu theo hạnh giải thoát, rồi khuyên nhiều người thật hành
theo, để cùng nhau tiến bước lên đường giải thoát, an vui.

Hòa Thượng Thiện Hoa

 

PHỤ BÀI SỐ 10

NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

 

Theo phép thọ Bát quan trai giới, người thọ giới phải đến
chùa cầu một thầy Tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức có thầy
truyền giới thì thứ lớp rất nhiều.

Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy
truyền cho, thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật , theo phép như sau
đây mà tự thọ.

Một điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tủ phải sắp đặt
chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thê gian cả, để cho
tâm trí yên tịnh, như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều lợi ích. Muốn được
lợi ích nhiều, giới tủ nên vào chùa thọ Bát quan trai giới tốt hơn.

Trước khi thọ giới, phải rửa tay,rửa mặt, súc miệng sạch sẽ,
mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn thờ Phật , thắp ba cây hương rồi quì
xuống, đọc bài cúng hương:

 

 

BÀI CÚNG HƯƠNG

 

Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhứ thiết
Phật 

Tôn Pháp chư Bồ Tát

Vô biên Thinh Văn chúng

Cập nhứt thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân như chúng sanh

Giai phát Bồ đề tâm

Vin ly chư vọng nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo

(Xá 3 xá, tiếp đọc bài khẩn nguyện)

 

 

BÀI NGUYỆN

 

Tư thời Ðệ tử (tên họ gì) pháp danh (pháp danh gì) kin
nhựt qui đầu Tam Bảo, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, nhứt nhựt nhứt
dạ. Duy nguyện thập phương chư Phật , chư Ðại Bồ Tát, Hộ pháp thiện thần, từ bi
gia hộ Ðệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành.

(Xá đứng dậy cắm hương xướng l)

Nhứt tâm đảnh l, tận hư không ,
biếm pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật , Tôn Pháp, Hiền Thánh
Tăng, Thường trú Tam Bảo (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh l Ta Bà Giáo chủ, Ðiều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu
Ni Phật , Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật , Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ
Tát. (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh l Lạc bang Giáo chủ, Ðại từ, Ðại Bi tiếp dẫn
Ðạo sư A Di Ðà Phật , Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bố Tát, Ðại Nguyện
Ðịa Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chung Bồ Tát. (1 lạy)

(Ðứng dậy chắp tay tụng bài Ðại
bi)

Nam mô Ðại bi hội thượng
Phật Bồ Tát. (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Ðại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đác na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước
bà ra da, bồ đề tát đóa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đác tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a
rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tất bà a tha đậu
du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế. di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát
bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô,
phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá
ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm
Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô
hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ
đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất
đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà
ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia ta
bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba
đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha. Ma bà lợi
thắng kiết ra dạ ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế,
thướt bàn ra dạ ta bà ha. Án tát diện đô mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.

Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo (3 lần).

(Quì xuống chắp tay đọc bài Sám hối )

 

 

BÀI SÁM HỐI

 

Ðệ tử đã làm các nghiệp ác,

Ðều do vô thỉ Tham, Sân, Si,

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra

Tất cả Ðệ tử xin sám hối.

(Ðọc 3 lần rồi đứng dậy)

Nam mô Cầu sám hối Bồ Tát Ma ha tát

(3 lần, lạy 3 lạy)

(Lạy xong quì xuống chắp tay đọc bài

phát nguyện thọ Bát quan trai giới)

 

 

BÀI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI

 

MỘT LÀ GIỮ GIỚI KHÔNG SÁT SANH

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không sát
hại các loài sanh vật. Tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc
thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá)

HAI LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG TR”M CƯỚP

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không trộm
cướp của cải mọi người. Tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp,
hoặc thấy người khác trộm cướp, cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá)

BA LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG DÂM DỤC

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không phá
phạm hạnh (không dâm dục). Tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người
phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng.(1
xá)

BỐN LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG NÓI DỐI

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nói
dối. Tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói
dối, cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá)

NĂM LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG UỐNG RƯ”U

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không uống
rượu. Tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác
uống rượu, cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá)

SÁU LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG TRANG ÐIỂM VÀ CA HÁT

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không đeo
bông, xoa hương, ca xướng, múa hát. Tự mình không trang điểm ca hát, không bảo
người trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát, cũng không
sanh tâm vui mừng. (1 xá)

BẢY LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG NẰM NGỒI GIƯỜNG CAO TỐT

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nằm
ngồi giường cao tốt. Tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm
ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt, cũng không
sanh tâm vui mừng. (1 xá)

TÁM LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG ĂN PHI THỜI

Ðệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không ăn phi
thời. Tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người
khác ăn phi thời, cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá)

(Ðứng dậy xướng ba lần)

 

Ma ha Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh.

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời,
chiếu khiến ngũ ẩn giai không , độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, Sắc bất dị không , không bất dị sắc, sắc tức thị
không , không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diẹt, bất
cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng,
hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc,
pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô Vô minh, diệc vô Vô minh tận,
nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô
đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố Tâm vô quái ngại.
Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, vin ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết
Bàn. Tam thế chư Phật , y Bát nhã Ba la mật đa cố đắc A Nậu Ða đa Tam miệu tam
Bồ đề.

Cố tri bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh
chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn
thiệt bất hư:

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
“Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”.

 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệc dạ tha, a di
rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ can lan đế, a di rị đa tỳ
can lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm. A bát ra đề, hạ đa xá ta nản
nẩm, đác điệc tha. Án khê khê, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát
ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí
rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến đề ca, thất rị duệ, ta bà ha. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Thọ giới công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thẳng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng giữ chúng sanh,

Giai cọng thành Phật đạo.

Tự quy y Phật , đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo,
phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng,
trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng,
nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

(Xá 3 xá lui ra)

 

NGHI THỨC THỌ TRAI

Ngồi tề chỉnh, tay trái co ngón giữa, ngón áp, con ba ngón
dựng thẳng, để chén cơm lên; tay mặt kiết ấn cam lồ (ngón cái bên tay phải
đề lên ngón áp)
để dựa ngang phía trong miệng chén rồi xướng:

Cúng dường Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật.

Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Ðại bi quán thế âm bồ tát.

Chư Tôn Bồ Tát Ma ha tát.

Ma ha Bát nhã ba la mật.

Tam đức, lục vị, cúng Phật cập Tăng pháp giới hữu tình, phổ
đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi
thực, pháp hỷ sung mãn.

(Cúng dường rồi để bát xuống)

 

XUẤT SANH:

Lấy cái chén nhỏ múc chút nước, để trong lòng bàn tay trái,
gắp bảy hột cơm để trong chén; tay mặt kiết ấn cam lồ, đặt trên chén cách một
tấc, mặc niệm:

Pháp luật bất tư nghì,

Từ bi vô chướng ngại,

Thất liệp biến thập phương,

Phổ trí châu sa giới,

Án, độ lợi ích tóa ha. (7 lần)

Tay bắt ấn viết
bóng hai chữ “Án lam” rồi khảy móng tay trên chén ba lần, đưa thị giả
đem ra trước, để trên một cái bàn nhỏ, đọc kệ chú:

Ðại bàng kim sí điểu,

Khoáng đã quỉ thần chúng,

La sát quỉ tử mẫu,

Cam lồ tất sung
mãn.

Án, mục lực lăng tóa ha. (7 lần)

 

BƯNG CHÉN CƠM

Hai tay, mỗi tay co hai ngón sau, còn sáu ngón bưng chén cơm
ngang trán, đọc thầm:

Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí
thọ thiên nhơn cúng.

Án, chỉ rị, chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra. (3 lần)

 

TAM ÐỀ

(Ăn ba miếng đầu tiên)

Miếng thứ nhất (niệm thầm):

Nguyện đoạn nhứt thiết ác.

Miếng thứ hai (niệm thầm)

Nguyện tu nhứt thiết thiện

Miếng thứ ba (niệm thầm)

Thệ độ nhứt thế chúng sanh

Trong khi ăn phải tưởng năm pháp tướng này:

Nhứt kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ.

Nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng.

Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông.

Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô.

Ngũ vị thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực.

 

TƯỚC DƯƠNG CHI

(Ăn cơm xong xỉa răng đọc chú này)

Tước đương chí thời, đương nguyện chúng sanh thân tâm đều
tịnh, phệ chư phiền não.

Án, a mộ dà di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng du dad nể, bát đầu
na, câu ma ra, nhĩ phạ ca ra tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lệ, tá phạ
ha (3 lần)

 

ẨM THỦY KỆ CHÚ

(Uống nước đọc chú nầy)

Phật quán nhứt bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất
trì thử chú, như thực chúng sanh nhục.

Án phạ tất ba ra, ma ni tá ha. (3 lần)

 

TRAI KỆ CHÚ

(Ăn cơm uống nước xong tụng chú nầy)

Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẩm, đát điệt
tha. Án chiếc lệ, chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí,
hậu tất đắc an lạc.

Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện
cụ chư Phật Pháp.

 

PHỤC NGUYỆN

Thân phi nhứt lũ, thường tư chức nữ chi lao; nhựt thực tam
xang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Phổ nguyện hiện tiền tứ húng phước huệ song
tu, một hậu đắc Di Ðà thọ ký; âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tề thành
Phật đạo.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

(Lược trích nghi thức thọ trai này để cho các

Phật tử tại gia dùng, trong khi thọ Bát quan trai)

 

NGHI THỨC

XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Sau 24 giờ đồng hồ (đúng như giờ ngọ giới), người thọ giới
thỉnh Giới sư lên chùa ngồi một bên. người thọ giới lạy giới sư một lạy rồi
ngồi xuống cháp tay lạy rằng:

“Ðại đức một lòng nghĩ, con pháp danh là…đã nguyện thọ
Bát quan trai giới, giữ trọn một ngày đêm. Bạch Ðại đức ! Nay con xin xả
giới”.

(Bạch xong, lạy một lạy lui ra)

Nếu không có giới sư, tự mình làm l xả giới thì nên theo nghi
thức sau nầy.

Ðến trước Tam Bảo, thắp hương ngùi xuống khẩn nguyện:

Pháp vương Vô thượng quan

Tam giới voo luân thất,

Thiên nhơn chi Ðạo sư,

Tứ sanh chi Từ phụ,

Ư nhứt niệm quy y,

Năng diệt tam kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán thán,

Ước kiếp mạc năng tận

Tư thời đệ tử (tên họ gì) Pháp danh (pháp danh gì) ư nhứt
nhựt nhứt dạ, phát nguyện thọ trì Bát Quan trai giới, công huan dĩ mạn, ngụyen
lực châu toàn,. Nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư đại thiên
thần, từ bi gia hộ, đệ tử sanh sanh đắc phùng Phật pháp, đắc trị thiện duyên,
cập thiết nhất chúng sanh đồng thành Phật đạo.(1xá, đứng dậy)

Nam Mô Hộ giới tạng bồ tát Ma ha tát

(xướng ba lần, lạy ba lạy)

(Ðứng dậy tụng Bát nhã)

Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh.

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhãBa la mật đa thời, chiếu
kiến ngũ ẩn giai không, đọ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ, tưởng,
hành, thức diẹn phục như thị.

xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất
cảu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng,
hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc,
pháp; vô giãn giới, nãi chí vô ý thứcgiới; vô vô minh tận nãi chí vô lão tử
diệc vô lão tử tận vô Khổ, Tập, Diệt, Ðạo; vô Trí diệt vô Ðắc, dĩ vô sỡ đắc cố.
Bồ Ðề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật da cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô
hữu khủng bố, vin ly điên đảo mộng tưởng, cứu cách Niất Bàn. Tam thế chư y bát
nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu Ða La tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la
mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẵng
đẵngchú, năng trừ thiết nhất khổ, chơn thiệt bất hư; cố thuyết Ba la mật đa
chú.

Tức thuyết chú viết:

“Yết yết đế, Ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát ba ha”

 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha đà tha dạ, đa diệc dạ tha, a di
rị đô bà tì, a di rị đa tất tam bà tì, a di rị đa rì ca lan đế, a di rị da tì
ca lan đa, dà di nị, dfà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần)

 

TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo minh quang vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu Di,

Cám mục trừng danh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc

Thế giới Ðại Từ Ðại Bi, tiếp dẫn
Ðạo sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật (108 lần)

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam Mô Ðại thế chí Bồ tát (10 lần)

Nam Mô Thanh tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần)

(Quỳ xuống chắp tay đọc bài Phổ Hiển hạnh nguyện)

Ðệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập,

Phổ Hiền Bồ Tát, thập chuẩn đại nguyện:

Nhứt giả l kính chư Phật,

Nhị gỉa xứng tan Như Lai,

Tam giả quản tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÔN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế,
tùy lê nể đế, ma ha da đế, chơn lăng càng đế ta bà ha. (3 lần)

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ,

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam đồ khổ,

Nhược hữu kiến văn giả,

Tất phát Bồ đề tâm,

Tận thử nhất báo thân,

Vãng sanh An Lạc sát.

(Ðứng dậy xướng lạy)

Ðệ tử đại vị nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ, Nam Mô
tận hư không, biến pháp giới, quá, hiêỉn, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn
Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Ðệ tử đại vị nhất thiết Phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta
Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Ðương Lai Hạ
sangh Di Lạc Tôn Phật, Ðại trí Văn thù Sư Lơị Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật
Bồ tát. (1 lạy)

Ðệ tử đại vị tam đồ thọ khổ; cập pháp giới nhứt thiết chúng
sanh, chí tâm đảnh l , Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi tiếp
dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Aâm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Liên
Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lạy). (xá 3 xá, lui)

 
 

KỶ  LUẬT

TU BÁT QUAN TRAI GIỚI
TRONG 24 GIỜ

1. Không được
ra ngoài phạm vi đại giới
(trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình)
2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.
3. Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc.
4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gì cẩn thận.
5. Phải giữ đúng giờ tu tập.
6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.
7. Phải nhứt tâm niệm Phật.

Những ngày thọ Bát Quan Trai giới, tùy theo hoàn cảnh của mỗi
người, trong mỗi tháng thọ 1 ngày cho đến sáu ngày: mồng 8, 14, 23, 29, 30 (tháng
thiếu thì 28 và 29).
Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày chủ nhựt cũng
được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh
tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết Bàn.

 
 

CHƯƠNG TRÌNH TU BÁT
QUAN TRAI GIỚI

TRONG MỘT NGÀY MỘT ÐÊM (24 GIỜ)

 

BUỔI MAI : 6
giờ sáng Thọ giới
BUỔI MAI : 7 giờ Ăn điểm tâm
BUỔI MAI : 8 giờ Sám hối
BUỔI MAI : 9 giờ Xem Kinh
BUỔI MAI : 10 giờ Niệm Phật 
BUỔI MAI : 12 giờ Thọ Trai
BUỔI MAI : 12 giờ 30 Kinh hành niệm Phật 

BUỔI CHIỀU : 1
giờ 30 Chỉ tịnh (nghỉ)
BUỔI CHIỀU : 3 giờ Tụng Kinh
BUỔI CHIỀU : 4 giờ Xem Kinh
BUỔI CHIỀU : 5 giờ Niệm Phật 
BUỔI CHIỀU : 6 giờ Dùng nước

(sứa hoặc nước cháo)

 

BUỔI TỐI : 7
giờ Tịnh độ
BUỔI TỐI : 8 giờ Học
BUỔI TỐI : 10 giờ 15 Quán sổ túc
BUỔI TỐI : 10 giờ 40 Nghỉ
BUỔI TỐI : 4 giờ khuya Tịnh Niệm (Niệm Phật )
BUỔI TỐI : 4 giờ 30 Công phu
BUỔI TỐI : 6 giờ Làm lễ xả giới

Trích đoạn: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG,
Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Khóa Thứ Nhất  
Nhân Thừa Phật Giáo. Bài Thứ 10

 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment