Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (vấn đáp) – Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phước Hải, Dec.12,2015)

Add Comment