Bốn thứ báu ở cõi Cực Lạc tượng trưng cho Thường Lạc Ngã Tịnh Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Rate this post

Add Comment