Bớt Duyên Chuyên Tâm Niệm Phật

Bớt Duyên Chuyên Tâm Niệm Phật 1

“Đức Như Lai có dạy một phương pháp tiện siêu thắng, để đảm bảo việc siêu thoát cũng như để đảm bảo bước đường thành Phật cho tất cả chúng sinh: Pháp môn Tịnh Độ cầu sinh Cực Lạc Thế Giới”.

BotDuyenChuyenTamNiemPhat-1.jpg
BotDuyenChuyenTamNiemPhat-2.jpg

Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay – số 17

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment