Cho và nhận… Bố thí thân mạng trong đạo Phật

Cho và nhận… Bố thí thân mạng trong đạo Phật 1

Một ca ghép gan

Hình ảnh của người cho, tấm lòng của người nhận là những giá trị lớn
trong cuộc sống đời thường. Cần chiêm nghiệm và quán sát các tánh hạnh
bố thí cho mình và cho người.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)

8h00
sáng trực tiếp truyền hình VTV tại viện bỏng Lê Hữu Trác, Hà Nội cặp
bệnh nhân được chọn ghép gan đầu tiên của Việt Nam được đưa vào Phòng
mổ, trực tiếp truyền hình. Người cho gan là anh Nguyễn Quốc Phòng và
người nhận là con gái Nguyễn Thị Diệp, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Sau 14
giờ căng thẳng ca đại phẫu thuật ghép gan đã thành công, đánh dấu một
bước tiến mới của ngành y học nước nhà.

10h00 sáng trực tiếp truyền hình HTV tại khoa Thận niệu – Bệnh viện
nhân dân 115, Quận 10, TP.HCM đã đưa vào phòng mổ cặp ghép thận đầu tiên
được chọn. Người cho thận trái là anh Trần Quang Khải, SN 1960. Người
nhận là em gái Trần Thị Ngọc Phượng, SN 1967. Sau 6 giờ căng thắng ca
phẫu thuật ghép thận đã thành công viên mãn.

Trước điều thiêng liêng là cứu sống con người bằng kỹ thuật, chẩn
đoán điều trị y khoa hiện đại. Tập thể các y bác sĩ đã đứng suốt nhiều
giờ liền trong phòng mổ, lịch sử y học đã ghi tên họ.

Bên cạnh đó còn có một điều khó làm, một hạnh bố thí của người cho
mà trong số chúng ta khó có thể làm được. “Bố thí thân mạng” và cùng
chịu chung, chia xẻ sự đau đớn. Người cho đã thấy khổ và diệt khổ với
tất cả tấm lòng…

Trong đạo Phật có rất nhiều kiểu bố thí. Từ công đức góp tiền của để
sửa chữa chùa xây dựng mới đến công đức in kinh sách, đúc chuông, tô
tượng đến cúng dường hương hoa, trà quả, nhang đèn chư Phật.

Tổ chức lễ thọ bát quan trai, đắp y cho các tăng ni, cúng thí thực,
phóng sinh… trong các hạnh bố thí đó những người tin Phật đều có thể làm
được tùy theo công đức của mình. Nhưng có một hạnh bố thí khó có thể
làm được… đó là bố thí thân mạng của chính mình, cùng chia xẻ sự đau đớn
trong suốt cuộc đời. Đây là sự bố thí của hạnh bố thí bồ tát.

Tấm lòng của người cha cho gan đối với con gái và tấm lòng của người
anh trai cho thận đối với em gái là tấm lòng bố thí không cầu đền đáp.
Đây là một việc khó làm trong tất cả các hạnh bố thí. Xuất phát đầu tiên
từ việc thấy khổ vì bệnh kéo dài nên người cho đã thực hiện việc diệt
khổ bằng hành động bố thí thân mạng. Đây là một hạnh bố thí đứng hàng
thứ hai. Sau hạnh pháp thí đứng hàng đầu. Việc cho máu từ thiện cứu sống
bệnh nhân, hiến xác sau khi chết tất cả đều là hạnh bố thí thân mạng,
một hạnh khó làm.

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Hình ảnh của người cho, tấm lòng của người nhận là những giá trị lớn
trong cuộc sống đời thường. Cần chiêm nghiệm và quán sát các tánh hạnh
bố thí cho mình và cho người.

Trong kinh Phật có ghi:

Thấy được kinh Phật là khó

Bố thí thân mạng là khó.

 

 

Cho và nhận… Bố thí thân mạng trong đạo Phật 2Một ca ghép thận
Cho và nhận… Bố thí thân mạng trong đạo Phật 3Một ca
ghép gan

 

Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)

FOR AND
RECEIVED …

Giving body in the
Buddhist Network

8:00 pm live television
VTV hospital burns Le Huu Trac, Hanoi was chosen pairs of patients with
liver transplants in Vietnam was first put into operation room, direct
TV.
People for the liver
Nguyen Quoc Phong and recipient is the daughter Nguyen Thi Diep, home in
Hai Hau, Nam Dinh.
After 14 hours of stress
ca university liver transplant surgery was a success, marking a new step
of the medicine industry.
10h00 am live television
HTV in science Renal urinary – People’s Hospital 115, District 10, HCM
City has put into office the first kidney transplant operation pair is
selected.
Who left him for kidney
Tran Quang Khai, SN 1960.
Recipients are girls Tran
Thi Ngoc Phuong, SN 1967.
After 6 hours of stress
kidney transplant surgery was successful fullness.
Before the
sacred is to
save human life by technical diagnosis of modern medical treatment.
Collective of doctors
stood many hours in the room during surgery, medical history was
recorded name.
Besides there is also a
difficult thing to do, an act of giving to which of them is hard to do.
“Giving the network
itself and the general subject, share the pain.
People have seen the
suffering and destroy all suffering heart …
In Buddhism there are
many types of giving.
From the faith of the
money to repair the temple built to the new faith in books, cast bells,
incense offerings to bowl to the flowers, tea, fruit, incense, lamps
Buddhas.
Annual Christmas bowl of
life left, covering medicine for monks and nuns, and a visa, students
… the actions launched giving those who believe that Buddhism can do
depending on the faith of his.
But giving is an act hard
to do … that is giving the network’s own body, shares the pain
throughout life.
This is the giving of
hạnh giving Bodhisattva.
Hearts of fathers to
daughters and liver to heart transplant for his brother to a heart girls
giving no answer for the temple.
This is a difficult work
in all acts giving.
The first derives from
suffering from the disease in people for so long made the suffering
Removal Action Network giving body.
This is an act giving the
second.
After leading executive
candidates.
The blood of patients
rescued charity, the donation after death is all hạnh giving network
itself, an act difficult to do.
The largest offering of
life is tolerance

Greatest comfort is
giving life.

Of the image, the
recipient’s heart is great value in their daily lives.
Should contemplate the
experience and observe morality giving yourself and others.

In Buddhist items are:

Is difficult to see the
Buddhist

Giving the network itself
is difficult.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment