Chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, chúng sanh đồng phận vọng kiến Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment