Chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, chúng sanh đồng phận vọng kiến Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, chúng sanh đồng phận vọng kiến Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment