Con đường Tây Phương

Con đường Tây Phương 1

Con đường Tây Phương

tác giả: Tịnh Sĩ

24/02/2010 04:53 (GMT+7)

Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Con đường Tây Phương

Mục lục

Hóa thành không phải là Bảo sở,
nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành.
   Giới,
Định, Tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết
bàn không thể không thành tựu Giới, Định, Tuệ. Hay nói cách khác, muốn
đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh.
  
Đó chính là lý do ngài Nhứt Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát vì cầu thành
Phật lại phải kinh hành và thiêu mình cúng dường đức Nhựt Nguyệt Tịnh
Minh Đức Như Lai cả mười mấy ngàn năm để được sinh vào gia đình vua Tịnh
Đức.
   Và cũng lẽ ấy nên đức Thế Tôn không ai hỏi mà tự nói pháp
môn niệm Phật, khuyên chúng sinh nguyện về Tây phương Tịnh độ để chứng
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
   Như vậy, sinh về Tây phương
Tịnh độ là điều cần yếu cho tất cả những ai muốn giải thoát thành tựu
Phật đạo.
Tuy nhiên, làm sao sinh vềø Tịnh độ? Hành giả phải trải
qua một ngã đường như thế nào để đến được Tây phương?
   Không ngại
sự thấy biết nông cạn, bút giả xin bàn bạc cùng chư huynh đệ con đường
về Tây phương an lành ấy.

Tịnh Sĩ

chuahoangphap

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment