Công đức và lợi ích của câu niệm Phật ” Nam mô A Di Đà Phật”

Công đức và lợi ích của câu niệm Phật " Nam mô A Di Đà Phật" 1

Câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” quả thật rất mầu nhiệm, công năng
rất lớn, được rất nhiều lợi ích, nếu mà nói về đề tài xoay quanh câu đại
hồng danh này thì bản thân tôi không bao giờ thấy chán và tôi chỉ luôn
luôn nói và viết như nhiều bài bình luận tôi đã viết, có gì không phải
xin BQT và các bạn đồng tu, các Phật tử xa gần bỏ quá cho:
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)_Khi niệm Phật tâm ta không xen tạp, không hoài
nghi, không gián đoạn thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp
chướng cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có
thể giải trừ hết.

_Nếu trong đời này không niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh
TPCL thế giới thì kiếp sau rất kinh khủng. Lại mắc trong trần lao khổ
sở không biết đời nào kiếp nào mới được làm người mới thoát ra được vòng
sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi 6 đường trời, người, Atula, địa ngục,
ngạ quỷ, súc sanh.

_Các vị tổ sư nói:

Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn

Đau mồm rát miệng cũng chỉ uổng công

Nếu trong khi niệm Phật mà tâm còn tán loạn thì sẽ không có công
đức gì và cũng không thể sinh Tây Phương được. Vì vậy niệm Di Đà nhất
tâm bất loạn, nhất một lòng xin nguyện về TPCL thì mới thành công.

_Muốn vãng sanh về TPCL thế giới cần phải tu hai việc là đa phước và đa thiện:

– Đa phước là chấp chì danh hiệu A Di Đà Phật.

– Đa thiện là phát bồ đề tâm.

Câu hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật” không những lợi lạc cho người
mà còn lợi lạc cả cho những con vật tưởng chừng như không biết gì cũng
có cảm ứng, cũng được lợi lạc khi biết và nghe đuợc người khác niệm
PHật: (xin đưa dẫn chứng cụ thể)

_Có 1 con sáo đời vua Đường Nhân Tông niệm Phật được vãng sanh
(khi con sáo đó chết, nhà chùa đã chôn nó ở vườn chùa, sau 1 năm chiếc
lưỡi của nó mọc lên một bụi sen cạn), con sáo đó đã được vua Đường Nhân
Tông tặng cho một bài thơ:

Có một con chim Biệt Biệt Nhi (con sáo đó tên thế)

Nó nghe thầy dạy niệm A Di

Trong lòng luôn nhớ không sao nhãng

Chết đứng mọc sen thế mới kì

_Niệm danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” được 10 lợi ích sau:

1. Ngày đêm thường được các trư thiên ẩn lực thần tướng ngày đêm gia hộ.

2. Thường được đức Quan Thế Âm và 25 vị Bồ Tát và long thần hộ pháp hộ trì mãi mãi.

3. Thường được trư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ.

4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị chúng độc xà, độc dược.

5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đạo binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, oạnh tử.

6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp.

7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành hoặc thấn thân kì diệu sắc vàng của Phật A Di Đà.

8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều có được kết quả tốt đẹp.

9. Thường được tất cả Nhân dân ở thế gian cung kính bái lễ như kính Phật vậy.

10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện
tiền, Tây phương tam thánh kim đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen
hoá sanh, thọ diệu lạc thù.

_Nếu nỗ lực hành trì câu niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật” thì quả
báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi, và có thể sửa đổi được vận mạng
xấu thành vận mạng tốt.

Khi niệm Phật phải biết xả bỏ hết những tạp niệm trong đầu thì mới sớm được giải thoát và trọn thành Phật đạo.

Cuộc đời như mộng

Thế gian như huyễn

Thân này vô thường

_Chỉ có sống mấy mươi năm là chết

Hãy mau mau niệm Phật để về Tây Phương.

_Thân thức của mình là thật, là vô sanh, vô diệt, chỉ có cái xác
thân này mất, diệt, hoại chứ thần thức không bao giờ chết. Phải biết
niệm Phật để thần thức này hết báo thân này về TPCL hưởng cuộc sống an
lạc vui sướng.

_Câu “Nam mô A Di Đà Phật” được gọi là vạn đức hồng danh. Có thể
đưa một người đầy tội lỗi, đầy nghiệp chướng, một người từ thế giới phàm
phu đi về thẳng thế giới TPCL để thành Phật thoát li hẳn sinh tử luân
hồi, thoát li tất cả khổ lạn.

_Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu ai có nhu cầu giải thoát thì hãy mau mau niệm “A Di Đà Phật”.

Đường đời vạn nẻo thì đường tu vạn phương. Nhưng tất cả chỉ có pháp tu niệm Phật là giải thoát rốt ráo thành tựu nhất.

Người niệm Phật: đừng sân hận, đừng tham lam, đừng đố kị, đừng thị phi, đừng tìm lỗi người khác nữa.

_ Người tu hành, hàng ngày hành trì câu Phật hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” thì hãy phát nguyện xin được vãng sanh về TPCL.

Với 84 ngàn pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Đời mạt phát phải niệm Phật là sẽ được vãng sanh.

_Được vãng sanh Tây Phương là nhờ tín và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là nhờ hành trì câu niệm Phật sâu hay cạn.

(Tín là tin có nước TPCL – Nguyện là luôn luôn cầu về TPCL)

Tin Phật là có thiện căn. Lạy Phật, niệm Phật là có phước đức.

_Niệm Phật là pháp liễu nghĩa trong pháp liễu nghĩa. Mà pháp liễu nghĩa chính là pháp thành Phật.

_Niệm Phật là đại phát cứu khổ chúng sanh, chư Phật đều tán thán biểu dương.

_Niệm Phật muôn người tu muôn người đắc, ngàn người tu ngàn người
vãng sanh. Xin hãy hết tâm niệm Phật để được vãng sanh Tịnh độ.

Thân đang ở tạm nơi trần thế

Tâm hướng Tây Phương quyết chí về

Người niệm Phật phải lên biết rằng Cực Lạc mới Là quê hương nhà
thật của chúng ta còn Ta Bà nơi chúng ta đang sống chỉ là bể khổ. Hãy
mau mau tu hành niệm Phật cho tốt để làm tư lương trở về quê nhà.

_Đức Phật bảo đời người mong manh ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một
hơi thở, thở vào mà không thở ra hoặc thở ra mà không thở vào là đời
người kết thúc đã thuộc đời sau. Vì vậy người niệm Phật cần quán niệm
cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán
hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ… Quán niệm cái chết để biết tận dụng
đời sống của mình tinh tấn tu hành làm lợi ích cho mình và tất cả chúng
sanh.

_Người niệm Phật muốn cho tâm tịnh, trước mắt phải biết niệm Phật
10 câu mà không tán tâm bất loạn, rồi đến 20 câu, 30 câu, 50 câu, 100
câu, rồi có thể nhiếp tâm đến 45 niệm Phật tâm không bất loạn thì có thể
vãng sanh.

Tâm và miệng mình thành tâm niệm A Di Đà Phật thì sẽ cảm ứng đến Đức Phật A Di Đà Phật.

_Khi niệm Phật 3 nghiệp mà thanh tịnh thì sẽ được giải thoát đó là: thân tưởng Phật, miệng niệm Phật, ý nghĩ đến Phật.

Tất cả các vị Phật chỉ có Phật A Di Đà mới tiếp dẫn chúng sinh có tín hạnh nguyện về TPCL nước Tịnh độ của đức Phật.

ở nước TPCL không có ban ngày không có ban đêm, Phật A Di Đà luôn
luôn thuyết pháp, bên nước đó luôn luôn sáng rực như sắc diện của Phật
và Bồ tát.

_Tu hành là tu cho thân và tâm, mài giũa làm cho nó có một thói quen là Nam Mô A Di Đà Phật.

_Người niệm Phật người ta chê sai thì mình cười còn người ta chê đúng thì mình đi sám hối, chứ không lên bực tức giận dữ.

Khi tâm an lạc thì nói nhẹ, đi nhanh, làm việc gì chậm rãi nhưng rất chính xác.

_Muốn được vãng sanh thì trong lúc ngủ mê phải biết niệm Phật, trong lúc ngủ phải biết niệm Phật.

_Tất cả tư tưởng của chúng sanh chính là nghiệp chướng, tạp niệm
là tội.Vì vậy trong tâm luôn luôn phải niệm Phật để loại bỏ tạp niệm,
loại bỏ tư tưởng.

_Phải có niềm tin sâu xa là có nước TPCL của Phật A Di Đà thì phát
nguyện một câu niệm Phật mới có kết quả đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước
đức, đầy đủ nhân duyên.

_Tất cả các công đức đều không về được TPCL, chỉ có công đức niệm Phật mới vãng sanh được về TPCL.

5 công đức của người niệm Phật:

_ Người niệm Phật có thể vượt ra ngoài tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

_ Niệm một câu A Di Đà Phật mà trong tâm tưởng đến Phật thì sẽ vãng sanh được mà không cần phương tiện gì thêm.

_ Trong kinh Phật nói chỉ cần tu 7 ngày niệm A Di Đà Phật tâm không thối chuyển thì có thể vãng sanh.

_ Khi niệm Nam mô A Di Đà Phật thì 10 phương trư Phật đều tán thán và hộ niệm.

_Người niệm Phật luôn luôn phát nguyện trước Phật A Di Đà rằng:
đời này được sanh trong chốn Ta Bà chỉ để là lấy phương tiện để tu pháp
môn niệm Phật để hết báo thân này vãng sanh TPCL thế giới. Vì được sanh
làm người rất khó, phải tu tốt lắm từ các kiếp trước thì kiếp này mới
được làm người. Vì vậy phải tận dụng cái thân người này mà tu cầu giải
thoát.

_Khi niệm Phật mà nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ không bao giờ được vãng sanh.

– Miệng niệm Phật mà nghĩ đến tiền tài thì sẽ sinh lên trời.

– Miệng niệm Phật mà nghĩ tới gia đình, nghĩ tới sinh hoạt của người thì sinh làm người.

– Miệng niệm Phật mà nghĩ giỏi hơn người khác thì sẽ sinh vào A tu la.

– Miệng niệm Phật mà sân giận đoạ vào làm ông thần rất dữ.

– Miệng niệm Phật mà thèm thức ăn sinh vào ngạ quỷ rất giầu có.

– Miệng niệm Phật mà mà buồn ngủ thì sinh vào súc sanh.

_Người niệm Phật công đức rất lớn không bị đoạ địa ngục.

_Người niệm Phật không mong cầu, không muốn những điều của nhân
gian, chỉ một lòng tin tưởng và nguyện sinh về đất nước của Phật. Nhưng
sẽ lại được tất cả.

_Người niệm Phật cần phải có tâm cung kính:

_ Khi niệm Phật vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì đều
không nghĩ đến chỉ nghĩ đến Phật (vạn duyên là tâm suy nghĩ là vọng
tưởng trong tâm).

– Niệm Phật ở trong tâm phải luôn luôn có Phật.

– Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe.

– Niệm Phật phải mang tâm gửi đến Phật.

– Niệm Phật là tu ở trong tâm.

– Miệng không niệm Phật nhưng trong tâm phải luôn có Phật.

– Người niệm Phật phải tự niệm tự nghe, phải rèn cho thuần thục thì sẽ an lạc.

– Khi niệm Phật không được nhất tâm thì phải sám hối mọi tội lỗi
tai ương từ kiếp này đến kiếp khác trong vòng 8 – 10 năm thì sẽ có kết
quả tốt.

– Sanh lòng hoan hỉ, không ghanh tị với bất cứ ai với bất kì điều gì.

– Muốn được vãng sanh phải hiểu được kinh A Di Đà.

_Một câu Phật niệm được 4 thệ nguyện:

1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

2. Phiền lão vô tận thệ nguyện đoạn

3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

_Người niệm Phật khi gặp oan trái, khổ đau phải cầu sanh cực lạc chứ không được oán trách hận thù gì ai.

_Tu hành thực sự thì nhất định sẽ vãng sanh về cực lạc. Vì vậy
phải tín (tin vào cõi cực lạc là có thật)- hạnh (hằng ngày niệm danh
hiệu A Di Đà Phật)- nguyện (luôn luôn cầu mong sau này được vãng sanh về
TP) rất cao.

_Người niệm Phật cầu vãng sanh chỉ cần cuộc sống bình thường, không mơ ước được phước gì mà cũng không sợ hãi hoạ gì.

_Phải niệm Phật tha thiết cầu mong vãng sanh, cùng cực chăm chỉ niệm ngày đêm, hết lòng tin tưởng thì mới vãng sanh được.

Người thông minh không chống cự được nghiệp.

Giầu có không thoát khỏi luân hồi.

Chỉ có nhờ Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được giải thoát .

Tổ nói đời là vô thường là khổ

Sống chân thành niệm Phật

Chết tự tại vãng sanh.

Phải niệm Phật như con nhớ mẹ thì mới mong giải thoát.

Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng cách thì sẽ chứng quả thánh ngay trong đời này.

_Bệnh do nghiệp mà sanh, lên niệm A Di Đà Phật mà không nghĩ gì thì sẽ tiêu tan hết bệnh, hết nghiệp.

_Niệm Phật là ý căn phải có Phật, tức là khi niệm Phật phải theo
tiếng Phật hiệu và tâm phải nhớ nghĩ đến Phật. Tâm và tiếng phải nhập
vào là một thì mới giải thoát thành bậc thánh.

_Người niệm Phật cầu vãng sanh không cần phải xuất gia, không cần
phải hiểu biết về kinh sách, không phải tìm một phương pháp nào khác.
Chỉ cần nhất tâm thành kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vãng sanh rồi.

_Người niệm Phật cần phải buông xả:

– Buông xả nhiều – vãng sanh dễ

– Buông xả ít – vãng sanh khó

– Không buông xả – Không thể vãng sanh.

(Buông xả ở đây không phải là: không làm, không thương yêu những
người xung quanh mình, mà là buông xả những gì làm cho tâm buồn khổ,
buông xả những gì mà lương tâm cắn dứt, buông xả những gì làm ta suy
nghĩ lo âu).

_Khi niệm danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” là đã có đầy đủ vô lượng
vô biên bất khả tư nghì, thậm thâm bí mật tối thắng vi diệu, vô lượng
công đức vì danh hiệu “A Di Đà Phật” đã gồm có 10 phương tất cả trư
Phật, trư Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán, tất cả Trư đànali, thần chú vô
lượng hành pháp, là pháp vô cực trí thượng đại thừa, tối thắng thanh
tịnh.

_Tu hành chính là chuyển nghiệp.

Niệm Phật chuyển tham – sân – si thành giới – định – huệ.

Nghiệp do thân mình tạo lên thì được gọi là nghiệp nhân còn khi thân mình lại thọ lấy thì được gọi là quả báo.

_Danh hiệu “A Di Đà Phật” chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, siêu việt mọi tư duy ngôn từ.

Cuộc đời như một giấc mộng, ai hiểu đạo thì cầu giải thoát còn
không thì sẽ vào giấc mộng này đến giấc mộng khác, khó có thể thoát ra
được.

_Người niệm Phật phải luôn luôn nghĩ rằng: nhân gian là cảnh, tịnh
độ là quê. Vì thế lên buông xả mọi khổ đau của nhân gian để hướng về sự
vui sướng ở Tịnh độ. Muốn được vậy phải tu pháp môn niệm Phật.

_Dù có mang 7 báu để cúng dường 10 phương trư Phật cũng không bằng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

_Vật chất và đời sống bên ngoài chỉ là phương tiện, chúng ta mượn
đó làm chiếc thuyền để phục vụ cho đời sống tâm linh. Khi chết chúng ta
không mang gì đi được, chỉ mang theo tội và phước hay nghiệp. Vì vậy cần
phải tu pháp môn niệm Phật.

_Tu hành là tu sửa những lỗi lầm hay nói cách khác tu hành là sám hối nghiệp chướng của thân – khẩu – ý không xấu ác nữa.

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thuỷ tham – sân -si

Bởi thân – miệng – ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối.

Về được Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì vui sướng bằng vì ở
đây ta có thể thương yêu bảo bọc cứu độ được tất cả những người thương
mến của ta từ nhiều đời nhiều kiếp, từ kiếp vị lai đến kiếp hiện tại.

_Khi niệm Phật thì ngay lúc đó mình tỉnh thức, sáng suốt hiểu được
thế gian là vô thường, thân người là giả tạm nên không bị ngũ dục của
thế gian làm mê hoặc.

Bớt đi lời nói thị phi

Bớt đi tội lỗi sân si đau buồn

Thêm câu niệm Phật nhiều hơn

Phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui.

_Chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử, niệm Phật là thành Phật.

Luân hồi nhiều kiếp khó leo lên

Lầm lỗi nhiều lần mất tuổi tên

Lẩn quẩn thế gian đường kén nhộng

Biết thời tu niệm mới an bền.

Muốn ra khỏi biển luân hồi

Quả kia phải hái, xong rồi đừng gieo

Dừng chân là bóng chẳng theo

Ngưng tay thì nghiệp chẳng theo bên mình

Vì thế cần phải gấp rút niệm Phật để rũ bỏ mọi nghiệp báo, để đến được cảnh Niết Bàn hưởng an nhàn.

_Điều quan trọng là hàng ngày niệm Phật, cũng phải nguyện vãng
sinh về Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng công đức của mình về Tây Phương
cho oan gia trái chủ, cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ, cho vợ
chồng con cái của mình từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Niệm Phật và
cùng khuyên họ niệm Phật để cùng đồng sinh Cực lạc quốc.

Giựt dành rốt cuộc cũng tay không

Nhân quả đeo mang tội chất chồng

Vì biết phép công cơ thưởng phạt

Đường tu sớm bước chí thong dong

_Mỗi người có một số mệnh an bài đặc biệt (có dở, có hay, có truân
chuyên, có hạnh phúc), số mệnh của con người được chi phối bởi luật
công bằng của trời đất dưới hình thức luật nhân quả. Nhân quả là luật
công bằng tuyệt đối của trời đất, vũ trụ, vay bao nhiêu thì phải trả bấy
nhiêu, vay món nào thì phải trả món nấy, làm ác thì bị chừng phạt, còn
tốt thì được ban thưởng.

Khi nhắm mắt xuôi tay, ta không mang gì đi cả, chỉ mang theo những
hành động thiện và ác mà thôi. Nói cách khác, chỉ mang theo nghiệp lực.
Do vậy nên tu niệm Phật cho thuần thục để gieo nhân tốt thì sau này mới
được hưởng quả tốt.

_Muốn về Tây phương cực lạc thì phải niệm Phật, vậy phải niệm như thế nào ?

Niệm Phật phải chuyên niệm đến cùng

Đến cùng tâm niệm bỗng tiêu dung

Ta Bà biển khổ phong ba lặn

Yên ổn thuyền sen tới lạc cung

(Tiêu dung tất cả những vọng tưởng, tiêu dung tất cả những phiền
não, tiêu dung tất cả những khổ đau, chỉ chở về một tâm thuần nhất đó
gọi là nhất tâm niệm Phật).

_Niệm Phật thường xuyên cả lúc vui lẫn lúc buồn thì mới tròn đầy viên mãn được.

_Phải niệm Phật A Di Đà vì đức Phật A Di Đà hiệu là Vô lượng quang
nghĩa là tâm sáng suốt, không cùng, không tận, không có bờ, không có
mé.

_Những vấn đề lớn của người Phật tử tu pháp môn niệm Phật là:

– Thực vì sanh tử.

– Phát lòng bồ đề.

– Dùng tín nguyện sâu.

– Trì danh hiệu Phật.

_Phải cố tu pháp môn niệm Phật để được thân vô sanh, để sanh về
Tây phương cực lạc, để không còn làm thân người, để không phải vào ra
trong sinh tử luân hồi, không phải trả vay vay trả oan gia này đến oan
gia trái chủ khác, phải giải quyết sanh tử, đạp trên lục đạo luân hồi,
không để tinh cha huyết mẹ và nghiệp tạo thành. Phải tu để được thân kim
cương bất sanh bất tử.

Nguyễn Thị Thúy – đội 3 – thôn Yên Lịch – xã Dân Tiến – huyện Khoái
Châu – tỉnh Hưng Yên

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment