Cốt tủy trì tụng Hồng danh đức Văn Thù

Cốt tủy trì tụng Hồng danh đức Văn Thù 1

                                                                    

Arya
Manjushri Tantra Chitta

Cốt tủy trì tụng Hồng danh đức Văn Thù 2 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔

gyagar ké du

In the Indian language:

Trong tiếng Ấn Độ:

ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔

arya mañjushri tantra
chitta

arya manjushri tantra
chitta

བོད་སྐད་དུ༔

böké du

In the Tibetan language:

Trong tiếng Tạng:

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་༔

pakpa jampal gyü kyi
yangnying

pakpa jampal gyü kyi
yang nying

In the English
language: The Quintessence of the ‘Manjushri Tantra’:Manjushri
Namasangiti
—Chanting the Names of Manjushri

Trong tiếng Anh:

 

Cốt tủy của “Mật điển Văn Thù”: Trì tụng
Hồng danh Đức Văn Thù

 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

jampal shyönnur
gyurpa la chaktsal lo

Homage to Manjushri,
the youthful!

Kính lạy Đức Văn Thù trẻ trung!

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔

ditar sangye
chomdendé

Like this, you are an
awakened one, transcendent accomplished conqueror,

Giống như điều này, ngài là một bậc giác ngộ, đấng chinh phục
thành tựu siêu việt,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ༔

yeshe ku té
rangjungwa

A wisdom body that
arises naturally by itself.

Thân trí tuệ tự khởi lên tự nhiên

ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔

yeshe mik chik drima

Wisdom’s single eye
that is not stained by any obscuration;

Mắt trí tuệ không vấy bẩn bởi những che chướng

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔

yeshe nangwa lammewa

Wisdom’s light that
shines in brilliant clarity:

Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời

ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏེ་ན་མ༔

ara pa tsa na ya té
nama

To you who ripen all
sentient beings, I pay homage!

Kính lạy ngài, bậc phát triển mọi hữu tình chúng sinh!

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱེད་ལ་འདུད༔

yeshe ku nyi khyé la

Wisdom’s very
embodiment, to you I pay homage!

KÍnh lạy ngài, thân trí tuệ chân chính!

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བཤད༔

dzokpé sangye kün gyi
shé

All the fully
enlightened buddhas: this is what they taught.

Tất cả chư Phật giác ngộ hoàn toàn: đây là điều mà các ngài
thuyết giảng.

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ༔

chomdendé jampal
yeshe sempé döndampé tsen yangdakpar jöpa

‘The Perfect Recitation
of the Ultimate Meaning of the Names of the Transcendent Lord, the Wisdom Being
Manjushri’,

Sự trì tụng hoàn hảo của ý nghĩ tuyệt đối của hồng danh Đấng
Siêu việt, Đức Đại trí Văn Thù

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ༔

chomdendé deshyin
shekpa shakya tubpé shyal né sungpa dzok so

spoken by the
transcendent lord, the tathagata Shakyamuni, is complete.

Được thuyết giảng bởi Đấng Siêu Việt, Thích Ca Mâu Ni Phật đã
trọn vẹn.

 

 

གཏེར་མའོ༔ གུ་རུ་པདྨས་ཇོ་མོ་ཤེས་སྒྲོན་ལ་གནང་བའང་མཚན་བརྗོད་ཚར་རེ་དང་མཉམ་པར་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མ་ཟ་ཅིག། །།

This is a terma. Guru
Rinpoche proclaimed to Jomo Shédrön that reciting this prayer is equal to
reciting the whole of the Manjushri Namasangiti…

Đây là một terma. Guru Rinpoche tuyên
bố với Jomo Shedron rằng việc trì tụng lời cầu nguyện này cũng ngang bằng với
việc trì tụng toàn thể Bài Trì tụng Hồng danh Đức Văn Thù.

 

Việt dịch: Hạnh Phúc – Nhóm Thuận
Duyên.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment