CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA

CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA 1

Con hãy
quán tưởng trước mặt con là một lâu đài mạn đà la với năm loại nhân vật
bên trong. Ở trung tâm là Guru của con (như là Vajrasattva), trước ngài
là những hóa thần của bổn tôn, bên phải ngài là chư Phật, bên trái ngài
là chư Tăng và đàng sau là kinh điển Pháp. Đây là mạn đà là được quán
tưởng trước mặt con.

Tổng quát, những lâu đài
mạn đà la thì vuông với một mặt nền và cấu trúc như cái tháp. Ở giữa mỗi
bức tường là một cửa, hành lang đi vào, cổng vòm, trên vòm có hai con
nai và bánh xe Pháp. Kiến trúc và tỷ lệ khác nhau chút ít đối với mỗi
hóa thần thiền định và có thể rất phức tạp.

Ở trung tâm
của một tòa nhà trong suốt làm bằng ánh sáng như vậy, là Guru của bạn
trong hình thức Vajradhara. Ngài ngồi trên một tòa ngồi có hoa sen và
mặt trăng làm chỗ ngồi, do những con sư tử nâng đỡ. Ở trên ngài là tất
cả dòng các bậc Guru, từ Vajradhara qua Tilopa, Naropa… cho đến Guru
gốc của bạn. Xung quanh ngài là bốn nhóm nhân vật như nói ở trên, tương
tự với khi quán tưởng quy y và lễ lạy. Đây là ruộng công đức để cho bạn
cúng dường.

Bấy giờ hãy làm một mạn đà la khác với
những ụ đống của nó và cúng dường nó với câu tụng “…một mạn đà la
được xây trên một nền rực rỡ với hoa, nước màu vàng nghệ và hương…” và
v.v…, cùng với phần còn lại của chất liệu cấu thành mạn đà la. Như
thế con dâng cúng cả hai mạn đà la, một bằng vật chất thực sự và một do
tâm thức tạo nên.

Với một mạn đà la để cúng
dường đủ tiêu chuẩn, trước hết cầm mặt dĩa và chùi sạch nó trong khi
tụng một lần thần chú một trăm âm để tịnh hóa những nhiễm ô phiền não.
Tiếp theo nhỏ một giọt nước lên đó để bày tỏ sự phát Bồ đề tâm của bạn
và sự thấm ướt của lòng bi. Rồi đặt cái vành đai đầu tiên lên mặt dĩa,
đổ gạo, đậu… Thành các ụ đống theo những hướng thích hợp cho từng nơi
chốn, kho tàng và thiên nữ cho đến khi tất cả những vành đai đều đầy và
được hoàn thành với chót đỉnh được trang hoàng với chất liệu quý báu.
Đây là sự cúng dường mạn đà la vật chất trong khi đọc tụng những câu kệ.

Mạn đà la do tâm thức tạo nên là sự quán tưởng của bạn
như được diễn tả bởi những câu kệ này. Cái bạn đang cúng dường là toàn
thể vũ trụ và tất cả sự giàu có của nó như đức Phật đã nói trong những
giáo lý Abhidharma (A tỳ đàm). Đức Phật diễn tả vũ trụ theo nhiều cách
khác nhau, bởi vì tùy theo trạng thái thanh tịnh của bạn, bạn thấy sự
vật một cách khác nhau. Theo sự diễn tả riêng ở đây, có đất bằng vàng
với một vành đai hay hàng rào bằng sắt làm chu vi và một đại dương nước
mặn ở bên ngoài. Bên trong hàng rào, nơi mỗi hướng chính là bốn châu
lục, mỗi châu có hai tiểu lục địa ở giữa châu đó với hàng rào, tất cả
tách rời nhau bởi những đại dương. Trên bờ kia của những đại dương, đi
dần vào trung tâm là những hàng rào lần lượt của bảy núi vàng và bảy hồ
nước trong. Ở trung tâm là Núi Tu Di, vuông, hình cái tháp, với bốn tầng
từ dưới đáy lên trên. Mặt phía đông của núi bằng pha lê trắng, mặt nam
ngọc da trời màu xanh, mặt tây hồng ngọc màu đỏ và mặt bắc ngọc bích màu
lục. Biển và trời mỗi phương có màu tương ứng. Châu phía đông và các
tiểu lục địa hình bán nguyệt mặt thẳng đối diện núi Tu Di, châu phía nam
hình bốn cạnh cong, với những mặt lõm, đỉnh mặt lõm dài hơn thì xa núi
Tu Di và đáy mặt lồi ngắn hơn gần núi Tu Di, châu phía tây hình tròn và
châu phía bắc hình vuông.

Con người ở châu phía nam
(Nam Thiệm Bộ Châu), nơi những đại dương và bầu trời màu xanh. Những
châu khác không nên nghĩ như những nơi chốn ở không gian bên ngoài có
thể đi đến bằng phi thuyền. Bạn chỉ có thể đến đó nếu bạn tích tập đủ
nghiệp cho một tái sanh ở chỗ ấy.

Câu kệ mà
bạn lập lại 100.000 lần trong phần sơ bộ này là, “Hướng đến những cõi
Phật sự cúng dường mạn đà la này, xây trên một nền rực rỡ bằng hoa, nước
màu nghệ và hương, trang nghiêm với núi Tu Di và bốn châu lục, cũng như
mặt trời mặt trăng, nguyện tất cả chúng sanh đều được sanh về các cõi
Tịnh Độ.”

Do sức mạnh của những cúng dường như
vậy, con tích tập hai thứ công đức và huệ quán và nhận những ban phước
để khai triển những kinh nghiệm và huệ quán cao siêu. Đã cầu xin những
ban phước, con quán tưởng tất cả hội các hóa thần trong mạn đà la làm ra
trước mặt con tan thành ánh sáng và tan vào trong con. Theo cách đó,
con làm đầy đủ hai sự tích tập.

Bằng cách
cúng dường mạn đà la vật chất và vũ trụ được quán tưởng, bạn tích tập
công đức. Khi làm thế, vừa thiền định về trạng thái không năng sở của
tánh Không về những sự cúng dường, bạn tích tập huệ quán. Do sức mạnh
của hai sự tích tập này bạn chiến thắng hai loại chướng ngại, những
chướng ngại ngăn trở Giải Thoát và những chướng ngại ngăn trở Toàn Trí.
Sự tích tập công đức làm cho đạt được những Sắc thân của một vị Phật, và
tích tập huệ quán là những thân Trí Huệ. Những Sắc thân là Hóa thân và
Báo thân. Hóa thân xuất hiện cho những chúng sanh bình thường, trong khi
Báo thân chỉ các Thánh Bồ tát mới thấy được, đó là những vị với Bồ đề
tâm và có tri giác trần trụi về tánh Không. Những thân Trí Huệ là Tự
Tánh thân và Pháp thân. Theo bản văn này, thì Tự Tánh thân là tâm Toàn
Giác của một vị Phật và tánh Không của tâm ấy, còn Pháp thân là tính bất
nhị của ba thân trước. Tuy nhiên những định nghĩa của hai Tự Tánh thân
và Pháp thân thường đổi ngược và đôi khi Pháp thân chỉ được như một từ
chung cho cả hai. Hơn nữa, có nhiều cấp độ khác để hiểu và định nghĩa
những thân khác nhau của một vị Phật.

Đây là sự
thực hành sơ bộ thứ ba : cúng dường mạn đà la.

 

GURU
YOGA

Sự thực hành chót của những sơ bộ đặc
biệt, cũng để tích tập công đức và để được những ban phước, là Guru
yoga. Để thực hành nó, bạn cần quán tưởng bản thân bạn trong hình tướng
một hóa thần thiền định. Có thể theo bất cứ hóa thần nào, nhưng thường
người ta chọn Vajrayogini. Ngài màu đỏ, có một mặt. Hai tay, hai chân và
đứng trên một chân, với chân trái trên một hoa sen, một xác chết và một
dĩa mặt trời, và chân phải gối xếp cong bàn chân hướng về đùi trái.
Ngài cầm trong tay phải một cây dao ở trên đầu và trong tay trái một cái
chén sọ người ở tim. Một cây giáo khatvanga dựa trên vai trái. Với bản
thân bạn trong hình tướng này, hãy tiến hành những thực hành.

Con thiền
định trên đỉnh đầu con là Guru gốc của con, hoặc trong thân tướng bình
thường hoặc dưới hình dạng một hóa thần thiền định. Con quán tưởng tất
cả dòng những Guru ngược đến Vajradhara, vị này ngồi trên đầu vị kia ở
trên đầu Guru gốc hoặc chư vị vân tập chung quanh ngài. Con cầu nguyện
các ngài rất mãnh liệt và thật lâu với lòng thành khẩn, tôn kính thương
yêu, chân thật vô biên. Khi tâm thức của con đã biến đổi tốt hơn, hãy
làm cho tâm thái đó vững chắc. Rồi tất cả chư Phật, Bồ tát, Daka,
Dakini, Hộ pháp, Hộ mạng cùng với chúng hội của các vị tan vào trong
Guru gốc của con. Con phải thiền định về Guru gốc như là hiện thân của
tất cả các vị trên.

Như nói ở trước, có nhiều
loại Guru yoga – quán tưởng Guru gốc của bạn dưới hình dạng thông thường
của ngài, hoặc như Vajradhara, Marpa, Milarepa, Gampopa, Karmapa…
Guru của bạn có thể nói bạn chọn Vajradhara, trong trường hợp này ngài
ngồi trên một ngai sư tử nâng đỡ, hoa sen và dĩa mặt trời, bao quanh bởi
bốn bộ nhân vật như trong những quán tưởng quy y và cúng dường mạn đà
la. Tuy nhiên, một hình tướng của Guru của bạn bao quanh bởi dòng Guru
là đủ, bởi vì Guru gốc của bạn hiện thân cho Tam Bảo.

Hãy làm sự cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật và
cầu nguyện gồm bảy phần.

Những cúng dường bên ngoài
là những vật ưa thích đối với những giác quan, hoặc vật chất do tâm
thức tạo ra và sắp đặt. Những cúng dường bên trong là những vật được
tịnh hóa tượng trưng cho sự chuyển hóa những mê lầm, các uẩn v.v… của
bạn. Những cúng dường bí mật là những hoàn cảnh làm phát sinh tâm thức
lạc phúc để cho sự chứng ngộ mạnh mẽ nhất về tánh Không.

Bảy phần
cầu nguyện là : (1) lễ lạy, (2) cúng dường, 

(3) sám hối, (4) tùy hỷ công đức, (5) thỉnh chư Guru chỉ
dạy, (6) thỉnh cầu các vị ở lại đời này, (7) hồi hướng công đức của
bạn. Một phần thứ tám là quy y đôi khi được thêm vào giữa phần thứ hai
và thứ ba.

Khởi tâm quy y mạnh mẽ, nâng cấp Động
Lực Giác Ngộ và cầu nguyện với những câu kệ như : “Tất cả chúng
sanh-là-mẹ nhiều như không gian hướng nguyện đến Guru như Phật Bảo. …
như Pháp thân toàn khắp, … như Báo thân của Đại Lạc, … như Hóa thân
bi mẫn…” Và v.v…

Cầu nguyện Guru như chư
Phật tôn quý nghĩa là ngài hiện thân của Tam Bảo quy y. Thân của ngài
đại diện cho Tăng, ngữ của ngài cho Pháp và tâm của ngài cho chư Phật.
Như thế câu kệ này hướng đến Guru như thân, ngữ, tâm của chư Phật, ngài
là Tam Bảo, cũng như ngài là ba thân Phật. Câu này được lập lại 100.000
lần, hay thường hơn, sáu dòng kệ sau đây của Karmapa thứ Nhất được tụng
nhiều lần cộng thêm với một triệu lần thần chú của ngài :

“Con cầu
nguyện đến Guru tôn kính. Xin ban phước cho con làm tâm con trong sáng
không bám nắm chấp thực các tướng. Xin ban phước cho con để khai triển
trên dòng tâm thức của con huệ quán để thấy tất cả những tư tưởng thế
gian đều vô ích. Xin ban phước cho con để những tư tưởng phi-Pháp dừng
tắt. Xin ban phước cho con để chứng ngộ tâm là vô sanh. Xin ban phước
cho con để vọng tưởng tiêu tan ngay nơi chỗ của chúng. Xin ban phước cho
con để chứng ngộ mọi hình tướng xuất hiện là Pháp thân.”

Bấy giờ
Guru của con tan vào trong con và con cần nghĩ rằng thân, ngữ, tâm của
Guru hòa lẫn không thể tách lìa với tâm con. Làm như vậy xong, hãy an
định trong một trạng thái thoát khỏi những tạo tác tâm thức.

Lúc kết
thúc thời trì tụng, bạn cần quán tưởng Guru của bạn ban cho bạn bốn quán
đảnh như sau. Thứ nhất ánh sáng trắng phát từ trán ngài đến trán của
bạn, xóa tan những chướng ngại do những hành động xấu của thân bạn. Nó
ban cho bạn quán đảnh cái bình, cho phép bạn đi vào những thực hành giai
đoạn phát triển, và gieo hạt giống cho sự đạt được Hóa thân của một vị
Phật.

Ánh sáng đỏ phát từ cổ họng ngài đến cổ
họng bạn, xóa tan những chướng ngại do lời nói bất thiện của bạn. Nó ban
cho quán đảnh bí mật, cho phép bạn thiền định về thực hành giai đoạn
thành tựu bao gồm hệ thống năng lực vi tế của thân và gieo hạt giống cho
Báo thân.

Ánh sáng xanh từ trái tim ngài đến trái
tim bạn xóa tan những chướng ngại của ý bất thiện, ban cho quán đảnh
trí huệ, cho phép bạn đi vào những thực hành của hợp nhất, và gieo hạt
giống cho Pháp thân.

Cuối cùng, cả ba ánh sáng
trắng, đỏ, xanh phát từ tất cả ba chỗ đồng thời đến trán, cổ họng, trái
tim của bạn, xóa tan cùng lúc những chướng ngại của thân, ngữ, tâm, ban
cho quán đảnh Lời, cho phép bạn thực hành Đại Ấn hay giai đoạn thành tựu
không có dấu hiệu và gieo hạt giống cho Tự Tánh thân.

Sau tất cả
những cái ấy, hãy quán tưởng dòng những Guru gốc của bạn và rồi ngài tan
vào trong bạn. Hãy an trụ trong trạng thái không năng sở của tánh
Không, sau đó hồi hướng công đức cho sự Giác Ngộ của tất cả.

Nếu con nỗ lực tu hành
pháp này để có được những quán chiếu vào Đại Ấn, con sẽ nhận được những
ban phước và cảm ứng của chư Guru. Đây là sự thực hành sơ bộ thứ tư :
thiền định về Guru yoga.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Originally posted 2021-06-25 13:50:33.

Add Comment