ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng và CT PPNM Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng và CT PPNM Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư4.33/5 (86.67%) 6 votes

4 thoughts on “ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng và CT PPNM Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

  1. thây GIÁC NHAN giảng pháp rất hay.PHẬT TỬ CẢ THẾ GỚI NGƯỠNG MỘ THẦY. Tịnh thất quan âm của thầy quy tụ nhiều phật tử nhât Việt nam và thế gới.ADIDAPHAT.

  2. Thầy tu đúng chánh pháp nên được PHẠT gia họ, theo cách tu cua thầy là niệm ADIDAPHAT, dễ tu, dễ nhớ, lại nhiều lội ích. Nên quy tụ được nhiều phật tử khắp nơi. ADIDAPHAT.

Add Comment