Đĩa CD của lão hòa thượng Hải Hiền cũng xem nó như kinh Vô Lượng Thọ mà đọc. Trích TĐĐKKC Tập 9

Rate this post

Add Comment