Đức Phật A Di Đà là ai?

Đức Phật A Di Đà là ai? 1

Trong cuộc sống hàng ngày của dân gian, chúng ta rất quen thuộc
với nhóm từ “Nam mô A Di Đà Phật” Vậy nhóm từ đó có ý nghĩa là gì ?
Muốn hiểu tường tận ý nghĩa nhóm từ đó, chúng ta phải có một trình độ
khá cao về khoa học.

Nam mô có nguồn gốc là từ Namah (tiếng Phạn) hoặc  Namo (tiếng Pali)
có nghĩa quy y, kính lạy, quy phục, đem mình về với. Nam mô A Di Đà Phật
( 阿 彌 陀 , chú ý chữ phải đọc là mô chứ không phải vô) là Hán dịch từ tiếng Phạn Namah Amitabhàya buddhàya  có nghĩa là quy y Đức Phật A Di Đà.

A Di Đà (zh. 阿彌陀) là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: amitābhaamitāyus. Amitābha dịch nghĩa là “vô lượng quang” – “ánh sáng vô lượng”; amitāyus có nghĩa là “vô lượng thọ” – “thọ mệnh vô lượng”.

A Di Đà được thế gian hình tượng hóa thành vị Phật của thế giới Tây phương cực lạc, nơi chỉ có vui mà không có khổ.

Vô lượng quang biểu hiện ý nghĩa không gian vô tận, cùng khắp không
gian. Vô lượng thọ biểu hiện thời gian vô cùng, thời gian không giới
hạn. Các ý nghĩa này là muốn hiển thị Tâm linh bất nhị của Đạo Phật. Bất
nhị cũng không phải là một, mà là không có số lượng. Cùng khắp không
gian, cùng khắp thời gian và không có số lượng, đó mới là ý nghĩa thực
sự của danh xưng A-Di Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cùng khắp
không gian, cùng khắp thời gian, không có số lượng cũng có nghĩa là
không có không gian, không có thời gian, không có số lượng, đó là vì Tâm
như hư không vô sở hữu hay Phật tánh bất nhị, bất biến, bất sinh bất
diệt, cũng có nghĩa là Niết Bàn (Nirvana).

Phật (Buddhàya) không phải là một vị thần linh, mà chỉ là một người
giác ngộ, tự mình thân chứng bản tâm bất nhị là bản thể của vũ trụ vạn
vật. Kinh điển Phật giáo nói rằng khi Đức Phật Thích Ca ngộ đạo dưới gốc
cây bồ đề, thì các thần thông, là những thuộc tính vốn có của tâm giác
ngộ, hiện ra đầy đủ, nên:  Về mặt không gian Ngài nhìn thấy suốt cả Tam
thiên đại thiên thế giới, còn gọi là Tam giới tức là Ba cõi thế giới,
bao gồm Dục giới [欲 界 sa.(tiếng sanskrit) kāmaloka,  thế giới mà chúng ta đang sống]; Sắc giới [色界, sa. rūpaloka thế giới cõi trời nơi chúng sinh có thọ mạng lâu dài hơn cõi thế gian]  và Vô Sắc giới [無色界, sa. arūpaloka, thế
giới nơi chúng sinh không còn thân thể vật chất mà chỉ còn tinh thần, ý
thức]. Về mặt thời gian, Ngài nhìn thấy suốt cả quá khứ vị lai không có
bắt đầu, không có kết thúc. Về mặt số lượng, Ngài nhìn thấy vô lượng vô
biên thế giới, vật thể, chúng sinh, không phân biệt lớn nhỏ, từ vũ trụ
bao la đến thế giới vi mô của những vật thể cực kỳ nhỏ bé mà ngày xưa
không có danh từ diễn tả, nên tạm gọi là vi trần (hạt bụi nhỏ). Thật ra
Ngài nhìn thấy cả thế giới hạ nguyên tử ( Sub Atomic) thấy cả những vật
thể như hạt quark, electron, neutrino. Cái thấy đó vô cùng siêu việt,
Ngài nhận ra cả những khoảnh khắc thời gian cực ngắn gọi là sát-na nhiều
lần nhỏ hơn một giây đồng hồ (second). Đó gọi là chánh biến tri, biết
cùng khắp không gian thời gian. Vì sao cái biết lại tuyệt đối như vậy ?
Bởi vì Thích Ca chính là Tâm bất nhị, chính là Tam giới. Bộ Kinh Thành
Duy Thức Luận (成唯識論 ) của ngài Huyền Trang dịch, đã tổng kết : “Tam giới
duy tâm, vạn pháp duy thức” Tức là cái vũ trụ tưởng đâu là ở bên ngoài,
độc lập khách quan, cũng chỉ là biến hiện của Tâm mà thôi. Cái tâm linh
giác ngộ đó, mọi chúng sinh đều có  sẵn, và không hề thua kém chút nào
so với Phật Thích Ca, bởi vì đều chung một Tâm bất nhị, nhưng vì mê muội
chạy theo thế giới vật chất nhỏ bé tầm thường, chúng không “ngộ” được
mà thôi, và vì không giác ngộ nên chúng trôi lăn trong vòng sinh tử luân
hồi đầy đau khổ. Đức Phật thấu hiểu tính chất trống rỗng của nguyên tử
vật chất, một điều mà phải đến cuối thế kỷ 20, nghĩa là 25 thế kỷ sau
thời Đức Phật, những nhà bác học hàng đầu của nhân loại mới hiểu, khi họ
khám phá ra hạt quark với đặc tính lạ lùng.

Một hạt quark đơn lẻ không tồn tại, phải 3 hạt quark hợp lại mới
thành lập được hạt proton hoặc hạt neutron, đây là 2 thành phần của hạt
nhân nguyên tử. Rồi các điện tử (electron) xoay quanh hạt nhân tạo thành
nguyên tử vật chất, rồi các nguyên tử của 4 loại nguyên tố C, H, O, N 
tạo thành các phân tử hữu cơ, từ đó hình thành sinh vật và con người.
Nhưng quark và electron cũng như tất cả mọi hạt cơ bản khác (subatomic
particles) cũng chỉ là hạt ảo. Do đó cái vũ trụ hình thành từ hạt ảo chỉ
có trong tâm tưởng chứ không phải sự thật khách quan ở bên ngoài. Chính
vì Đức Phật hiểu bản chất trống rỗng của nguyên tử, Ngài mới đưa ra
thuyết triết học tánh không Śūnyatā (Emptiness) của vạn vật.
Tại sao từ bản chất là không lại xuất hiện thế giới, vũ trụ, vạn vật ?
Đó là do trùng trùng duyên khởi, sự kết hợp có điều kiện mà hạt nhân đầu
tiên lại không thể khẳng định, chẳng hạn một hạt quark thì không tồn
tại, nhưng 3 hạt quark hợp lại thì xuất hiện hạt proton hoặc hạt
neutron, để rồi từ đó hình thành nguyên tử và vạn vật. Đức Phật tạm đưa
ra thuyết “thập nhị nhân duyên” để giải thích sự hình thành của vật chất
và sinh vật trong đó có con người. Ngày nay với việc phát minh ra máy
vi tính, con người đã chứng minh một cách rõ ràng rằng những hiện tượng
ảo trên màn hình vi tính như : hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chữ viết
v.v… chỉ là trùng trùng duyên khởi của điện tử (electron) quy về hai
trạng thái của dòng điện, có dòng điện chạy qua (số 1), không có dòng
điện chạy qua (số 0), từ đó hình thành kỹ thuật số theo hệ thống nhị
phân, và phát triển thành công nghệ thông tin với vô số ứng dụng như
hiện nay.

Trở lại với thế giới đời thường, Đức Phật thấy rằng tất cả sơn hà đại
địa, nhà cửa lâu đài, vạn vật, con người đều chỉ là nhân duyên (sự kết
hợp có điều kiện) của cái không (trống rỗng không là gì cả, cái hư không
vô sở hữu (không phải là sự thật tuyệt đối). Chỉ có cái bản tâm bất
nhị, bất biến, bất sinh bất diệt, vô ngã (không phân biệt ta và người),
vô lượng (không có số lượng), tuyệt đối ( vô phân biệt, không có các cặp
phạm trù mâu thuẫn) mới đích thực là mình, tất cả chúng sinh đều có
chung một tâm đó. Vì thế Ngài nói rằng : tất cả chúng sinh đều là Phật
đã thành (chứ không phải sẽ thành) bởi vì cái bản tâm đó đã sẵn có
(trước khi vũ trụ được thành lập) chỉ cần buông bỏ cái tâm nhỏ hẹp, mê
muội, chấp trước (không phải là mình thật) để hòa nhập vào cái tâm vô
lượng quang, vô lượng thọ (tức A Di Đà), cái đó còn gọi là Niết Bàn 涅槃, sa. nirvāṇa tức là bất sinh bất diệt hay là không còn sinh diệt (diệt tận 滅盡).

Những kiến giải của Đức Phật về thế giới đã được các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiện nay thừa nhận. Kể sơ như sau :

Niels Bohr (1885-1962, nhà vật lý người Đan Mạch, giải Nobel vật lý 1922)  nói “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng- tức không phải vật thật).

Heisenberg, (1901-1976 nhà vật lý lý thuyết người Đức người phát minh
ra nguyên lý bất định _không thể đồng thời xác định vị trí và vận tốc
hay động lượng của một hạt, ví dụ electron) nói: “Atoms and
elementary particles…form a world of potentialities or possibilities,
rather than one of things or facts…atoms are not things”
(Nguyên tử
và các hạt cơ bản…hình thành một thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện
hữu, chứ không phải một thế giới của vật thể hay sự vật có thật…Nguyên
tử không phải là vật)

Von Neumann (1903-1957 nhà toán học người Mỹ gốc Hungary, có nhiều
đóng góp cho vật lý lượng tử và khoa học máy tính) phát biểu : “Nothing
would be real unless consciousness exists, that all real things are
constituents of consciousness – which is a complete reversal of
materialism”  (Không có cái gì là thật trừ phi ý thức hiện hữu, tất cả
vật thật đều cấu thành từ ý thức- điều này hoàn toàn trái ngược với chủ
nghĩa duy vật).

Eugene Wigner (1902-1995 nhà vật lý và toán học người Hungary, giải
Nobel vật lý năm 1963) viết : “The very study of the external world led
to the conclusion that the content of the consciousness is an ultimate
reality. Particles only exist when observed, and so the reality of
particles entails that consciousness is a fundamental element of
reality” (Càng nghiên cứu thế giới bên ngoài, càng dẫn tới kết luận rằng
nội dung của ý thức là thực tại tối hậu. Hạt chỉ hiện hữu khi được quan
sát, và như thế thực tại của hạt bắt buộc rằng ý thức là yếu tố cơ bản
của thực tại)

Stephen Hawking (nhà toán học và vật lý người Anh, hiện mang chức
danh Giáo sư Lucasian tức giáo sư Toán học của Đại học Cambridge, chỉ
những nhà khoa học xuất sắc như Isaac Newton hay Paul Dirac mới có chức
danh này) và Neil Turok (sinh năm 1958 tại Johannesburg, South Africa, Giáo sư Vật Lý của Đại học Princeton, Giám đốc Viện Perimeter về Vật Lý lý thuyết) nói : “The
quantum world is one of virtual particles continually fluctuating in
and out of existence, even in a vacuum, of superstrings vibrating and
twisting in ten or eleven dimensions, most of which are ‘rolled up’ and
invisible, of a reality in which gravitation, spacetime and matter are
or were merged in one ‘instanton”
(Thế giới lượng tử là thế giới
của các hạt ảo không ngừng dao động qua lại giữa hiên hữu và cả hư
không, của siêu dây rung động và biến dạng trong 10 hoặc 11 chiều kích_
phần lớn những chiều kích ấy bị cuốn lên và vô hình_của một thực tại
trong đó lực hấp dẫn, thời không, và vật chất, được hoặc đã được kết hợp
lại trong ‘hiện tiền’ ).

Thế giới lượng tử (quantum world) là thế giới nào ? Đó cũng chính là
thế giới vật chất, sinh học và tâm lý mà chúng ta đang sống chứ chẳng
phải thế giới nào khác. Vấn đề không gian, thời gian, số lượng là không
có thật, cũng được hiện tượng rối lượng tử chứng minh một cách rõ ràng,
cụ thể và chắc chắn.

Hiện tượng rối lượng tử (quantum entanglement) mới được khoa học
chứng thực gần đây là thực nghiệm tiêu biểu xác nhận tính tương đối của
không gian, thời gian và số lượng, tức là cả ba đại lượng trên đều không
độc lập tồn tại. Hiện tượng rối lượng tử là hiện tượng các hạt cơ bản
như photon, electron, proton, neutron, và kể cả nguyên tử, có thể xuất
hiện đồng thời tại hai hoặc nhiều vị trí khác nhau, khiến người quan sát
không thể xác định chúng là một hạt cùng lúc ở nhiều vị trí, hay là
nhiều hạt giống hệt nhau ở tại các vị trí khác nhau. Nhưng điều quan
trọng là nếu có sự biến đổi của một hạt ở vị trí này thì tất cả các vị
trí khác đều biến đối y hệt, tức thời, bất kể khoảng cách bao xa.
Nicolas Gisin, nhà vật lý của Đại học Geneve phát biểu : “điều thú vị ở
đây là tự nhiên có thể tạo ra các sự kiện cùng xuất hiện ở nhiều địa
điểm”

Năm 2002, nhà vật lý Australia gốc Trung Quốc Ping Koy Lam cùng cộng
sự tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra (ANU) đã thực hiện thành
công thí nghiệm chuyển thông tin theo nguyên lý hoàn toàn mới dựa trên
“tương tác ma quỷ” (spooky action at a distance) tức hiện tượng rối
lượng tử, của các quang tử (photon). Đúng vào lúc một chùm laser chứa
những dữ liệu thông tin nhất định bị huỷ tại một vị trí trong phòng thí
nghiệm, thì nhóm của Lam đã thấy xuất hiện một chùm laser khác giống hệt
như thế tại một vị trí khác cách vị trí ban đầu 1 mét. Mặc dù chùm sáng
không hề chuyển động từ điểm này đến điểm kia nhưng vì hai chùm sáng
giống hệt nhau nên người quan sát có cảm tưởng rằng, chùm sáng đã được
di chuyển tức thời, từ điểm này đến điểm kia.

Trong một thí nghiệm khác gần đây hơn, các nhà khoa học tại Geneve,
Thụy Sĩ tạo ra những cặp photon hoặc các gói ánh sáng. Chúng được chia
ra rồi truyền qua cáp quang được Swisscom cung cấp, đến hai trạm tại hai
ngôi làng thuộc Thụy Sĩ cách nhau khoảng 11 dặm (18 kilômét). Các trạm
khẳng định rằng từng cặp photon vẫn kết nối với nhau – bằng cách phân
tích một photon, các nhà khoa học có thể dự đoán tính chất của photon
kia. Hai photon đã tương tác với nhau một cách tức thời. Nếu cho rằng
hai photon đã chuyển tín hiệu cho nhau thì tín hiệu đó phải di chuyển
với tốc độ không tưởng, gấp hàng vạn, hàng triệu lần tốc độ ánh sáng.

Hiện tượng rối lượng tử xác định rõ ràng rằng không gian, thời gian
và số lượng là không có thật, các đại lượng này chỉ phát sinh trong tâm
thức của người quan sát khi có đủ điều kiện. Khoa học hiện đại hiểu rằng
người quan sát có vai trò quan trọng trong việc hình thành các hiện
tượng. Nhận thức này đối với giới khoa học là mới, nhưng đối với Phật
giáo thì không mới vì đã được nói tới từ lâu trong kinh điển. Ngày nay
chúng ta chẳng những giải ngộ được không gian, thời gian, số lượng là
không có thật mà còn thực nghiệm được, nhờ vào thế giới ảo của điều
khiển học (cybernetics) và internet. Chẳng hạn những dòng chữ này, bài
viết này, có thể đến với các bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bất cứ
lúc nào, không tùy thuộc vào vị trí mà bạn đang ngồi (nghĩa là khoảng
cách không gian không có thật) miễn có đủ nhân duyên. Nhân duyên là bạn
có một máy vi tính nối mạng hoặc một thiết bị cầm tay (laptop, netbook,
smartphone, ipad hoặc máy tính bảng, có hỗ trợ wifi hoặc 3G). Bạn hoàn
toàn có thể đọc bài viết, nghe audio, xem video. Tất cả vô ngại. Tuy
nhiên, thực tế vẫn có thể trở ngại khi wifi hoặc 3G không đủ mạnh, hoặc
thiết bị không hỗ trợ đầy đủ. Điều này cũng giống như chúng sinh bị vô
minh, sở tri chướng che khuất, không diệu dụng được đầy đủ khả năng như
Đức Phật, không phải vì khả năng kém hơn Đức Phật, chỉ vì bị quá nhiều
che khuất.

Song bởi vì đa số chúng sinh không đủ lòng tin ở tự tâm của mình là
Phật, là giác ngộ, vì đã nhiều đời nhiều kiếp sống trong mê lầm, giống
như một kẻ bần cùng rách rưới, lê tấm thân nghèo khổ đi ăn mày, không
biết, không tin rằng trong người mình có một viên ngọc như ý vô cùng quý
giá, muốn gì được nấy, nên không thể đem ra dùng. Do đó Đức Phật mới
bày ra tám vạn bốn ngàn pháp môn để thích ứng với từng loại căn cơ mê
muội của chúng sinh, trong đó có pháp môn Niệm Phật còn gọi Tịnh Độ Tông
(淨土宗 chữ 土 trường hợp này đọc là độ, không đọc là thổ) người tu cứ niệm
Nam mô A Di Đà Phật để cầu vãng sinh về cõi giới Tây phương cực lạc của
Phật A Di Đà, cõi giới đó không còn sinh tử luân hồi, nên chúng sinh
được an tâm tu hành cho đến giác ngộ. Thật ra đó chỉ là một thứ Hóa
Thành Dụ (một tòa thành ảo giả lập để dẫn dắt người tu vào tạm trú vì
đường đi quá xa) chứ không phải cứu cánh đích thực, bởi vì ngay danh
xưng A Di Đà đã cho thấy chỗ đến là tâm giác ngộ cùng khắp không gian
thời gian, A Di Đà không phải là ai xa lạ, chính là bản tâm của mỗi
người.

Truyền Bình 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment