Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 1

image

Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công
đức chẳng thể nghĩ bàn và được
tất cả các đức Phật hộ niệm. Tôi nghe
như vầy. Một thuở nọ, Phật ở
nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp
Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với 1250
vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là
bậc đại A La Hán mà mọi người biết
đến

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 2

Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma
Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha
Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan
Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân
Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha
Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lầu Đà, các
đại đệ tử như thế. Lại có hàng
đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp
Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha
Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng
với các đại Bồ Tát như thế, và Thích
Đề Hoàn Nhân, vô số chư Thiên, tất cả
đại chúng dự hội.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 3

Bấy giờ, Phật bảo
Trưởng lão Xá Lợi Phất: “Từ đây tới
phương Tây, trải qua mười vạn ức cõi
Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi
đó, có đức Phật hiệu A Di Đà, hiện
đang nói pháp.” “Xá Lợi Phất, vì sao cõi đó tên là
Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi nước đó không có
những sự khổ, chỉ thọ hưởng các
điều vui, nên cõi đó tên là Cực Lạc.

 Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 4

Lại nữa, Xá Lợi Phất,
nơi cõi nước Cực Lạc đó có bảy lớp
dậu rào, bảy lớp mành lưới, bảy lớp
hàng cây, đều bằng bốn chất báu, bao vòng
khắp nơi, vì thế nên cõi nước đó tên là
Cực Lạc.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 5

Lại nữa, Xá
Lợi Phất, nơi cõi nước Cực Lạc đó
có ao bảy chất báu, trong ao tràn đầy tám
nước công đức, đáy ao thuần bằng cát
vàng trải làm mặt đất. Những lối đi
bốn bên bờ ao là vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp
thành. Trên đó, có lầu các, cũng đều nghiêm
sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, trân
châu, mã não.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 6

Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe:
hoa sắc xanh ánh sáng xanh, hoa sắc vàng ánh sáng vàng, hoa
sắc đỏ ánh sáng đỏ, hoa sắc trắng ánh
sáng trắng, hương thơm vi diệu tinh khiết. Xá
Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu
công đức trang nghiêm như thế. 

  Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 7

Lại nữa, Xá Lợi Phất, nơi cõi nước
Phật đó thường trổi nhạc trời,
mặt đất bằng vàng, ngày đêm sáu thời có
mưa hoa Mạn Đà La.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 8 

Chúng sanh trong cõi đó, thường
mỗi sáng sớm, lấy vạt áo đựng những
hoa kỳ diệu đó, cúng dường mười
vạn ức Phật ở các phương khác. Đến
giờ ăn, liền trở về nước của
mình, ăn cơm, rồi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi
nước Cực Lạc thành tựu công đức trang
nghiêm như thế.

 Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 9

Lại còn nữa, Xá Lợi Phất,
nơi cõi nước đó thường có nhiều
giống chim kỳ diệu, đủ các màu sắc: chim
Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca
Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Các loài chim đó ngày
đêm sáu thời hót ca thanh âm hòa nhã. Trong thanh âm đó
diễn nói các pháp: Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất
Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, các
pháp như thế. Chúng sanh trong cõi đó nghe thanh âm ấy,
tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp,
niệm Tăng.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 10

 Xá Lợi Phất, chớ nghĩ
rằng những giống chim nầy thật do tội báo
mà sanh ra. Vì sao vậy? Vì cõi nước Phật đó không
có ba đường ác. Xá Lợi Phất, trong cõi
nước Phật đó thường không có cái tên ác
đạo, huống gì có ác đạo thật. Các giống
chim ấy là do Phật A Di Đà muốn tuyên lưu tiếng
pháp mà biến ra như vậy.

  Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 11

Xá Lợi Phất, nơi cõi
nước Phật đó có gió nhẹ thổi các hàng cây báu
và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu,
như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung. Nghe thanh âm
đó, mọi người đều tự nhiên khởi
tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi
Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công
đức trang nghiêm như thế. 

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 12

Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao?
Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá
Lợi Phất, đức Phật đó có hào quang sáng chói
vô lượng, chiếu soi các cõi nước mười
phương không chỗ nào chướng ngại, vì thế
nên hiệu là A Di Đà.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 13

Lại nữa, Xá Lợi Phất,
đức Phật đó và người dân cõi đó
sống lâu vô cùng, nên có tên là A Di Đà. Xá Lợi Phất,
đức Phật A Di Đà thành Phật cho đến nay
đã được mười kiếp.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 14

 

Lại nữa, Xá Lợi Phất,
đức Phật đó có vô số hàng Thanh Văn
đệ tử, đều là bậc A La Hán, nhiều không
thể tính đếm mà biết được. Các vị
Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất,
cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức
trang nghiêm như thế.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 15

Lại nữa, Xá Lợi Phất,
nơi cõi nước Cực Lạc đó, chúng sanh
được sanh về, đều là bậc chẳng
thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị
một đời thành Phật, số đó rất
đông, nhiều không thể tính đếm mà biết
được, chỉ có thể nói là vô số.

 Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 16

Xá Lợi Phất, chúng sanh nào nghe
được điều nầy, thì phải nên phát
nguyện, nguyện sanh về cõi nước đó. Vì sao
vậy? Vì được cùng các bậc Thượng
thiện nhân như thế tụ hội một nơi

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 17

 

 Xá Lợi Phất,
chẳng thể có chút ít căn lành, phước đức,
nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó.
Xá Lợi Phất, nếu có người con trai lành,
người con gái lành nào nghe nói đến Phật A Di
Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày,
hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc
năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, tâm chuyên
nhất chẳng loạn.

 

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 18

Người đó, lúc lâm chung,
được Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiện ra
trước mặt. Người đó, khi chết, tâm không
điên đảo, liền được sanh về cõi
nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Xá
Lợi Phất, ta thấy lợi ích ấy nên nói lời nầy.
Nếu có chúng sanh nào nghe được điều
nầy, thì phải nên phát nguyện sanh về cõi
nước đó.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 19 

 “Xá Lợi Phất, như ta hôm
nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể
nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì ở phương
Đông cũng có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di
Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang,
Phật Diệu Âm, nhiều vô số các đức Phật
như thế, ở tại nước của mình,
hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp
ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân
thật: “Các chúng sanh phải tin kinh nầy, là kinh khen
ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và
được tất cả các đức Phật hộ
niệm”.

 Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 20

Xá Lợi Phất, thế giới
phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng,
Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên,
Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn,
nhiều vô số các đức Phật như thế,
ở tại nước của mình, hiện ra tướng
lưỡi rộng dài, trùm khắp ba nghìn cõi đại
thiên thế giới mà nói lời chân thật: “Các chúng sanh
phải tin kinh nầy, là kinh khen ngợi công đức
chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả
các đức Phật hộ niệm”.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 21

 Xá Lợi Phất, thế
giới phương Dưới có Phật Sư Tử,
Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma,
Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, nhiều vô số các
đức Phật như thế, ở tại nước
của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài,
trùm khắp ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói
lời chân thật: “Các chúng sanh phải tin kinh nầy, là
kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và
được tất cả các đức Phật hộ
niệm”. Xá Lợi Phất, thế giới phương
Trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật
Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật
Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa
Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo
Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa,
Phật Như Tu Di Sơn, nhiều vô số các đức
Phật như thế, ở tại nước của mình,
hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp
ba nghìn cõi đại thiên thế giới mà nói lời chân
thật: “Các chúng sanh phải tin kinh nầy, là kinh khen
ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và
được tất cả các đức Phật hộ
niệm”.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 22

Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì
sao gọi là “kinh tất cả các đức Phật
hộ niệm”? Xá Lợi Phất, nếu có người
con trai lành, người con gái lành nào nghe được kinh
nầy mà thọ trì, và nghe được danh hiệu
của các đức Phật, thì những người con
trai lành, những người con gái lành đó đều
được tất cả các đức Phật hộ
niệm, đều được chẳng thối
chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng
Chánh Giác. Cho nên, Xá Lợi Phất, các người
đều phải tin nhận lời của ta và các
đức Phật nói.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 23

 Xá Lợi Phất, nếu có
người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện,
sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước
Phật A Di Đà, thì các người đó đều
được chẳng thối chuyển nơi
đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở
cõi nước đó, hoặc đã sanh về, hoặc
hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Cho nên, Xá
Lợi Phất, những người con trai lành, những
người con gái lành, nếu có lòng tin thì phải nên phát
nguyện sanh về cõi nước đó.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 24

Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen
ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của
các đức Phật, thì các đức Phật đó
cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ
bàn của ta mà nói lời nầy: “Thích Ca Mâu Ni Phật hay
làm những việc rất khó, ít có, ở cõi Ta Bà ngũ
trược ác thế: kiếp trược, kiến
trược, phiền não trược, chúng sanh
trược, mạng trược, đã chứng được
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì các chúng sanh nói
pháp mà tất cả thế gian khó tin”.

Hình ảnh Phật nói Kinh A Di Đà 25

Xá Lợi Phất, phải biết
rằng, ta ở cõi đời ngũ trược ác
thế, làm những việc khó nầy, chứng
được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì
tất cả thế gian mà nói pháp khó tin nầy, đó là
rất khó.” Phật nói kinh nầy xong, ngài Xá Lợi
Phất và các vị Tỳ Kheo, tất cả thế gian:
Trời, Người, A Tu La, nghe lời Phật nói, vui mừng
tin nhận, đảnh lễ rồi lui ra.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment