Hình Ảnh và Ý Nghĩa Chuổi Tràng Niệm Phật

Hình Ảnh và Ý Nghĩa Chuổi Tràng Niệm Phật 1

Chuổi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh
của nhân loại là vật tượng trưng cho sự quí phái, dùng làm trang sức cho
vua chúa và các bậc quyền quí ngày xưa. Chuổi Tràng có trong Phật Giáo
từ thời đức Phật còn tại thế [Kinh Pháp Hoa] trong Phẩm Phổ Môn có nói
về việc Ngài Vô Tận Ý cởi Chuổi Anh Lạc giá trị trăm nghìn lượng vàng
dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Vua Ấn Độ Tỳ Lưu
Ly thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp môn diệc trừ phiền não, Phật dạy
nhà vua dùng hạt một loại cây gọi là “Vô Hoạn Tử” hay còn gọi là “Bồ Đề
Tử” xâu thành chuổi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền
não.

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các
phiền não chướng, nên xâu chuổi 108, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm
ngồi, lần chuổi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuổi trì niệm danh hiệu
Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.”

Chuổi tràng Phật Giáo có bao nhiêu hạt được quy
định rõ ràng và số lượng của hạt chuổi đều mang một hàm ý nhất định. Chuổi đại
tràng có 108 hạt số liệu tượng trưng cho sự niệm tụng để dứt trừ 108 loại Phiền
não. Chuổi trung tràng có 54 hạt biểu thị hành giả Phật Giáo tu trì phải tuân
thủ các pháp Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Tín, Thập Hồi Hướng và bốn Pháp Thiện
Căn. Chuổi tiểu tràng gồm có 27 hạt tượng trưng cho mười tám Pháp Học Nhân và
chín Pháp Vô Học. Chuổi 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ
Trí Phật. chuổi 18 hạt tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn
tượng trưng cho 18 vị A La Hán. Chuổi 16 hạt tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba
La Mật. Chuổi 14 hạt tượng trưng cho  mười bốn Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chuổi 12 hạt tượng trưng cho  mười hai Nhân Duyên. Chuổi 9 hạt tượng trưng cho
Cửu Phẩm Liên Hoa. Ngoài ra còn chuổi 1080 hạt, 42 hạt và chuổi Mật Tông có chổ
dùng 110 hạt.

Chuổi được dùng rất nhiều chất liệu để làm,
thường thấy nhất như chuổi kết bằng hạt Bồ Đề, hạt Kim Cang, ngoài chuổi hạt còn
được dùng chất liệu là thất bảo để làm. Như Vàng, Ngọc, Lưu Ly, San Hô, Hổ
Phách..v.v… những chuổi tràng được làm bằng chất liệu quý thường là do các thí
chủ học hạnh bố thí của Bồ Tát Vô Tận Ý mà phát tâm cúng dường cho tượng Phật
hoặc các bậc Trưởng Lão Đạo cao Đức trọng trong Phật Giáo, chuổi còn là tín vật
cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuổi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng
là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và
là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì,
công đức của các bậc tu hành. 

Chuổi Tràng Bồ Đề Tinh Nguyệt

 

Chuổi Tràng Lưỡng Giới Bồ Đề Tinh
Nguyệt

Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng

Chuổi Tràng Kim Cang Thiên Chu Tây
Tạng

 

Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng Ấn Độ

Chuổi Tay Kim Cang Việt Nam

Chuổi Tràng Kim Cang Lưỡng Giới Tây
Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Mật Lạp Tây
Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Trung Quốc

Chuổi Tràng Tử Đàn Tây Tạng

 Chuổi Tràng Phật Nhãn Bồ Đề Tây
Tạng

Chuổi Đại Tràng Hắc Đàn Trung Quốc

Chuổi Tay Hương Đàn Hàn Quốc

Chuổi Tay Bồ Đề Trung Quốc

Chuổi Tràng Tử Đàn Ấn Độ

Chuổi Tràng Trầm Hương Việt nam

Chuổi Tràng Thủy Trầm Hương
Việt Nam

Chuổi Tay Trầm Hương Việt Nam 

Chuổi Trầm Hương Việt Nam

Chuổi Tràng Sa Thạch Lưỡng Giới
nhật Bản

Chuổi Tràng Hồng Thạch Lưỡng Giới
Nhật Bản

Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á

Chuổi Tay Mật Lạp Đỏ Trung Đông

Chuổi Tràng Mật Lạp Trung Á

 Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á

Chuổi Tràng Bạch Trầm Thiên Thiết

Chuổi Tràng Ngà Tử San Hô

Chuổi Tràng Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới
Nhật Bản

Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới Đại
Đàn Nhật Bản

Chuổi Tràng Lưỡng Giới Hổ Phách
Trung Á

Chuổi Tay Hổ Phách Trung Á

Chuổi Nhật Liên Tông Hổ Phách Miến
Điện

Chuổi Tràng Hổ Phách Trung Á

Chuổi Đại Tràng Hổ Phách Trung Á

Chuổi Tràng Hương Phách Tây Tạng

Chuổi Tràng Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tràng Hổ Phách Trung Đông

Chuổi Tràng Hương Phách Thiên Chu
Tây Tạng

Chuổi Tràng Huyết Phách Chiêm Thành
Việt Nam

Chuổi Tràng Kim Phách Trung Á

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt
Nam

Chuổi Tràng Huyết Phách Việt Nam

Chuổi Tay Huyết Phách Việt Nam

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt
Nam

Chuổi Tay Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tay Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt
Nam

Chuổi Tràng Huyết Phách Việt Nam

 

Chuổi Tay Kim Phách Miến Điện 

Chuổi Tràng Sơn San Hô Tây Tạng

Chuổi Tay Mật Lạp Tây Tạng

Chuổi Tràng Mật Lạp Tây Tạng

Chuổi Tràng Chiên Đàn Ấn Độ

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment