Hơn 100 chư Tăng chùa Hoằng Pháp lắng nghe LỜI ĐẠO TỪ quý báu của HT Thích Minh Chơn.

Rate this post

Add Comment