HT Thích Giác Hạnh – Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm – giảng tại Úc Châu 10/2016.

Add Comment