HT. Tịnh Không: Siêu độ cho oan gia trái chủ không cần tiền mới linh

HT. Tịnh Không: Siêu độ cho oan gia trái chủ không cần tiền mới linh 1

HT. Tịnh Không: Siêu độ cho oan gia trái chủ không cần tiền mới linh 2

Việc
siêu độ mà cần phải có tiền e rằng sẽ không linh, vì sao? Đó là mua
bán. Siêu độ không cần tiền mới linh. Bỏ tiền ra sẽ không có hiệu quả.
Có rất nhiều phương pháp siêu độ.

Hỏi: Tôi muốn xin ngài giúp đỡ siêu độ cho oan gia trái
chủ của con gái. Oan gia trái chủ tạo nên bệnh cho con gái tôi. Tôi tu
hành không được tinh tấn nên không có năng lực siêu độ. Trong túi chỉ
có mấy ngàn, năng lực kinh tế không đủ để làm lễ siêu độ.

Đáp: Việc siêu độ mà cần phải có mấy ngàn đồng e
rằng sẽ không linh, vì sao? Đó là mua bán. Siêu độ không cần tiền mới
linh. Bỏ tiền ra sẽ không có hiệu quả. Có rất nhiều phương pháp siêu
độ. Đại sư Ấn Quang đã làm gương cho chúng ta. Ngài in kinh ấn tống hồi
hướng công đức, rất lợi ích. Kinh điển chúng ta in sẽ có nhiều người
đọc tụng, tương lai nếu một người nào đó từ kinh điển này chân thật
nhận được lợi ích, được khai ngộ, công đức đó không thể nghĩ bàn. Cho
nên cả đời Ấn tổ, bốn chúng cúng dường, toàn bộ ngài đều đem đi in kinh
ấn tống. Đó là tấm gương lớn trong thời kỳ mạt pháp.

Trở lại vấn đề nêu trong câu hỏi, căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều, quy nap nguyên do chỉ có ba loại.

Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người
xưa thường nói “bệnh từ miệng vào”, chúng ta ăn uống không vệ sinh,
không khoa học; ở, ăn mặc không lưu ý nên bị cảm mạo phong hàn. Những
thứ bệnh này thuộc về sinh lý cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu.

Loại bệnh thứ hai, như câu hỏi vừa nêu, oan gia trái chủ tìm đến
thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu
quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết. Chỉ có phương pháp duy nhất, đó
là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi.
Cho nên pháp sự siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp
nhận cũng có không ít. Thế nhưng trường hợp không tiếp nhận cũng có,
làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn.

Loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý cũng không
phải oan gia trái chủ mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh
này rất phiền phức, thầy thuốc chào thua, siêu độ cũng không tác dụng.
Đức Phật nói, loại bệnh nghiệp chướng này chỉ có một phương pháp đối
trị, chính là chân thành sám hối. Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ
nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết. Trong Phật pháp, nếu biết được căn
nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần
phải tốn nhiều tiền oan uổng, quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành
sám hối, tụng kinh niệm Phật hồi hướng.

Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết. Nó có thể giúp chúng
ta hồi phục sức khỏe, quan trọng vẫn từ nơi nội tâm mà sám hối, đoạn
ác tu thiện.

Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, mười hai năm trước bị bệnh ung thư nghiêm trọng.
Tế bào ung thư của ông gần như phát tán khắp cơ thể. Hiện ông còn giữ
lại hơn 30 tấm phim chụp X quang. Lúc đó, bác sĩ chẩn đoán ông thọ mạng
chỉ còn ba tháng. Bắt đầu từ đó ông thực sự hồi đầu. Ông đem sự nghiệp
của gia đình, mọi thứ thảy đều giao phó hết. Ông đến cư sĩ Lâm làm
công quả và đợi chết. Chờ đợi đến nay là mười hai năm, thân thể của ông
ngày càng khỏe mạnh. Như vậy, từ nơi nguyện lực của thân đã làm cho
nghiệp lực được thay đổi.

Thọ mạng bệnh khổ của con người chúng ta là nghiệp báo, cư sĩ Lý phát
thệ nguyện quá lớn, nguyện lực siêu vượt qua nghiệp lực, ông toàn tâm
toàn lực làm việc vì Phật pháp, xả mình vì người. Đạo tràng cư sĩ Lâm
này từ tay ông mà hưng vượng, cống hiến rất lớn đối với Phật giáo. Mỗi
ngày đều giảng kinh, từ đầu năm đến cuối năm không hề gián đoạn. Niệm
Phật đường 24 giờ cũng không hề gián đoạn. Thời gian gần đây, đạo tràng
lại phát tâm mở lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp, đoàn kết chín tôn
giáo của Singapore. Chủ nhật hàng tuần, giảng đường chật ních đại biểu
các tôn giáo khác tụ về giảng đạo. Đại đoàn kết tôn giáo trong lịch sử
trước đây chưa từng có. Những công đức này có thể chuyển được nghiệp báo

Chuyển nghiệp báo nhất định phải dựa vào chính mình, không thể dựa
vào người khác. Nếu người khác có thể thay chúng ta chuyển nghiệp báo
thì cha có thể chuyển nghiệp báo thay cho con. Hay nói cách khác, Phật
Bồ Tát liền có năng lực chuyển nghiệp báo của chúng ta, chúng ta cần gì
phải tu hành? Cho nên nhất định phải hiểu lý, nghiệp báo là do chính
mình tạo, thì chính mình phải quay đầu tiêu trừ nghiệp chướng.

Xem trong hội Lăng Nghiêm, A Nan gặp phải nạn ma Đăng già. Đó là một
ví dụ rất rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni Phật không thể giúp được. Ngạn ngữ
có câu “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc”, không cách
gì thay thế. Gặp được người cao minh, gặp Phật, Bồ Tát, các ngài dạy
chúng ta phương pháp, giúp đỡ chúng ta hiểu lý luận, sau đó chính mình
chăm chỉ nỗ lực tu hành, sửa chữa hành vi sai lầm, nghiệp chướng của
chúng ta liền được tiêu trừ, vận mạng liền được thay đổi. Chúng tôi
cũng thường khuyên các vị đồng tu đem nghiệp báo của thân chuyển biến
thành nguyện lực của thân thì chúng ta được tự tại, được chư Phật Bồ
Tát hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ.

Khi chưa gặp Phật pháp, chúng ta khởi tâm động niệm đều là tự tư tự
lợi. Sau khi học Phật mới hiểu ra cái chấp trước này là sai lầm, là tạo
nghiệp luân hồi. Phật dạy bảo chúng ta đem ý niệm chuyển đổi lại, từ
đây về sau không vì chính mình, buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi. Cư sĩ Lý
Mộc Nguyên đã buông bỏ, quyết không vì chính mình, tất cả vì Phật pháp,
vì chúng sinh. Khi vừa chuyển đổi nghiệp lực biến thành nguyện lực,
sức mạnh hiệu quả rất lớn.

Oan gia trái chủ báo thù, muốn gây phiền phức, đó là vì chúng ta còn
có lòng riêng tư. Khi vừa chuyển đổi ý niệm, oan gia trái chủ không
những không dám tìm đến gây phiền phức mà còn giúp đỡ, ủng hộ. Họ không
thể báo thù, chúng ta vì tất cả chúng sinh, nếu họ hại chết chúng ta
có nghĩa là họ sẽ hại tất cả chúng sinh, tội này cực trọng, họ sẽ không
thể gánh vác nổi. Nhưng nếu chúng ta không có ý niệm vì chúng sinh, vì
Phật pháp, mà vì tự tư tự lợi, họ sẽ có biện pháp đối phó. Hiểu rõ đạo
lý này, hãy làm thế nào chuyển nghiệp báo một cách hiệu quả.

Bản thân chúng tôi cũng được chuyển biến. Khi tôi còn trẻ, mẫu thân
và những thân thích xem tướng đoán mạng đều nói tôi không vượt qua 45
tuổi. 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, cũng không cầu trường thọ. Đến năm
45 tuổi, tôi bị một trận bệnh hết một tuần lễ. Tôi biết thời gian đang
đến nên cũng không tìm bác sĩ, không uống thuốc. Mỗi ngày niệm Phật đợi
vãng sinh. Niệm hết một tháng bệnh liền khỏi, cả đời từ đó về sau
không hề bị bệnh nữa. Cho nên tôi không có bệnh án trong bệnh viện.
Chuyển biến nghiệp lực không vì chính mình. Vì chính mình là con đường
tử lộ, vì chúng sinh là con đường sinh lộ.

Chúng tôi thường khuyên đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi, khởi tâm động
niệm vì tất cả chúng sinh, tất cả vì xã hội, vì chánh pháp cửu trụ. Nhà
Phật thường nói “thừa nguyện tái lai”. Thân chúng ta là thừa nguyện
trở lại, không phải là thân nghiệp báo. Sau khi chuyển đổi, phải tinh
tấn, nỗ lực, quyết không giải đãi, không tạo tội nghiệp, mỗi ngày phải
đọc tụng kinh điển tiếp nhận giáo hóa của Phật Bồ Tát, và y giáo phụng
hành. Mỗi ngày đọc một bộ kinh, từ sơ phát tâm đọc đến thành Phật đều
không chán, vì mỗi biến luôn có ý mới, mỗi biến đều có chỗ ngộ mới. Đọc
tụng chân thật sẽ mang lại an vui vô cùng, giúp chúng ta hoạt động,
làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, lợi ích rộng lớn vô tận.

Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại Cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore
Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment