Khai thị, niệm Phật và hồi hướng công đức cho người chưa đầu thai

Khai thị, niệm Phật và hồi hướng công đức cho người chưa đầu thai 1

  Kính chúc cư sĩ luôn sống trong quang minh của chư Phật, phước huệ tiến tu.
A Di Đà Phật. 

Trả lời:

1. Người phước báu quá lớn khi chết xong họ đi thẳng về các cảnh giới trời (dục giới) để hưởng phước, không qua thân trung ấm.

  Đây là người trong đời làm quá nhiều việc thiện, 10 điều thiện họ làm trọn vẹn tới trên 90% may ra mới có được.
Trong thời này mạt pháp rồi, tâm con người hung hiểm, xấu xa, không tin nhân quả, làm ác thì nhiều, làm thiện thì ít, nên vãng sanh thiên rất khó thấy qua.

2. Người đại ác, cực ác, thì chết xong xuống địa ngục luôn, không có thân trung ấm. Khó có cơ hội về mách với người thân.

3. Người ác có, thiện có, lưng chừng thì khi chết có thân trung ấm. Thân trung ấm là linh hồn của họ chưa đầu thai, phải chờ phán xét trong 49 ngày. Sau 49 ngày thì theo nghiệp lớn nhất đầu thai chuyển thế.

4. Có nhiều người vì quá tham chấp nên không đầu thai được. Thần thức vẫn lang thang trong cảnh giới trung ấm. Qua khỏi 49 ngày thì trở thành vong hồn lưu lạc không nơi nương tựa. Đây hầu hết là do tình chấp không buông. Đây là trường hợp người thân của Đạo Hữu đang bị vậy.

  Người thân trong dòng họ nên tụng kinh niệm Phật, nhất là hàng ngày niệm Phật sáng chiều, hồi hướng công đức cho họ.

  Mỗi buổi niệm Phật nên khai thị cho họ, khuyên họ hãy mau mau buông thế gian ra, đừng lưu luyến nữa, mau mau niệm Phật cầu A-Di-Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương.

  Nếu thành tâm làm hằng ngày có thể thân trung ấm hiểu ra đạo giải thoát, phát tâm niệm Phật đi thẳng về Tây Phương thành đạo luôn. Đừng nên khuyên nửa vời, đừng khuyên đi đầu thai chuyển kiếp sanh tử luân hồi khác làm chi.

Cụ thể:

– Như hồi giờ tụng kinh Địa Tạng thì có thể tiếp tục tụng kinh Địa Tạng cũng được. Nhưng tụng kinh Địa Tạng thì dài quá có thể thiếu thời gian niệm Phật.
– Cho nên có thể tụng kinh A-Di-Đà cũng được, để dành nhiều thời gian niệm Phật. Vì cần nhất là niệm Phật cho nhiều để hồi hướng công đức.
– Gia đình nên vì người chết chưa được siêu sanh phát nguyện tụng kinh A-Di-Đà, rồi niệm Phật mỗi ngày trong suốt 3 tháng, 6 tháng để hồi hướng cho họ cầu siêu sanh Tịnh Độ. (Càng lâu càng tốt)
– Mỗi buổi niệm Phật có giờ khai thị cho vong linh. Ví dụ như lễ Phật xong, tụng 1 biến kinh A-Di-Đà, niệm Phật 30 phút xong, tất cả mọi người đều quỳ xuống, một người đại diện đọc lời khai thị như vầy: (Đề nghị)

  Nam Mô A-Di-Đà Phật,
  Khấn nguyện cùng Hương Linh Tên………. Pháp danh…………
Phật dạy, “Vạn pháp vô sở hữu, tất tánh không, bất khả đắc”! Vạn sự đều vô thường, không thực, không thể chiếm được. Thế gian này là trò huyễn mộng, xin Hương Linh …….. đừng tham chấp vào đây nữa vì không thụ hưởng được gì mà đời đời còn phải chịu nạn khổ đau không có lối thoát!

  Thọ nạn thì chính Hương Linh chịu khổ, mà gia đình quyến thuộc cũng khổ đau thống thiết! Không ai an lòng!

  Phật dạy Chơn Tâm tự tánh của mỗi chúng ta là Phật. Ngộ được lý đạo này thì mau mau tìm cách trở về với chơn tâm tự tánh của chính mình để giải thoát nghiệp khổ. Tự tánh của Hương Linh cũng là Phật, tại sao lại từ bỏ chơn tâm giải thoát của mình mà tham chấp vào thế gian vô thường huyễn mộng để đành chịu khổ nạn bao nhiêu năm qua vậy?

  Xin Hương Linh mau mau buông xả vạn duyên, dứt trừ tham-ái sân-giận si-mê, thành tâm sám hối tội xưa, quyết lòng niệm Phật với chúng tôi để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

  Đức Phật A-Di-Đà phát đại thệ rằng, bất cứ một chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tịnh Độ thì Ngài sẽ tiếp độ về Tây Phương, hưởng cảnh an vui cực lạc, một đời thành đạo.

  Ngưỡng nguyện Hương Linh cảm nhận lời khuyên chân thành này, kịp thời tỉnh ngộ, quy y tam bảo, buông bỏ thế trần, ngày đêm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Hương Linh hãy mau mau phát tâm niệm Phật, Hương linh hãy chí thành niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh độ thì sẽ được chư Phật Hộ Niệm, chư Bồ-tát gia trì, dù đang sống trong biển nghiệp mênh mông đầy khổ lụy này, Hương linh sẽ sớm được A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc hưởng đời vui sướng chờ ngày thành đạo.

  Nhất định tin tưởng, không nên nghi ngờ.
  Nên nhớ, Cực-Lạc hay Đọa-Lạc đều do chính Hương Linh quyết định.
Lòng thành khấn nguyện, cầu cho Hương Linh …… sớm được siêu sanh Tịnh độ, sớm thành đạo nghiệp, cứu độ vô biên chúng sanh.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.

***********
– Đọc xong bài khấn nguyện (Khai thị) thì tiếp tục niệm Phật, nên niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật 1 hoặc 2 giờ liên tục (tùy theo thời khóa của mình), xong hồi hướng công đức.
Cùng đọc bài Hồi Hướng này:

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Hồi hướng cho Hương Linh …. (tên và Pháp danh nếu có)
Hồi hưóng cho chư vị oán thân trái chủ của Hương Linh …. (tên và Pháp danh nếu có)
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-Lạc.

  Đảnh lễ ba lễ – Xong.
************
  Niệm Phật liên tục không gián đoạn một thời gian càng dài càng tốt, tiếp tục phóng sanh, làm thiện để hồi hướng thêm công đức cho người mất.

  Lòng thành sẽ có cảm ứng.
  Chúc thành tựu.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment