Không nên có thái độ cống cao ngã mạn đối với Tam Bảo Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment