Không nên có thái độ cống cao ngã mạn đối với Tam Bảo Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Không nên có thái độ cống cao ngã mạn đối với Tam Bảo Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment