Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông

Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông 1

Tôn
giả Ma Ha Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ
nhất. Nhưng đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo
Tôn giả không được tùy tiện hiển hiện thần thông.
Tại sao? Bởi vì không phải ai ai cũng có thần thông.
Nếu quý vị hiện thần thông một cách bừa bãi thì
sẽ khiến người thế tục kinh sợ, rồi khiến họ
mê thích thần thông, sùng bái thần thông. Thế thì
người có thần thông sẽ được cúng dường nhiều,
còn người không có thần thông thì chắc chẳng ai
muốn cúng dường. Bởi vậy, đức Phật mới không
cho đệ
tử
hiện thần thông, với dụng ý bảo hộ người tu hành
đời sau này.

Người
tu hành không nên tự khoe khoang về đức hạnh, chẳng
hạn như nói rằng mình đã khai ngộ, mình là Tổ Sư
hay là Bồ Tát. Đó là đại vọng ngữ, tương lai
chết đi sẽ đọa địa ngục bạt thiệt (cắt lưỡi).
Đây tuyệt đối không phải là những lời hý luận vu
vơ. Chỉ những hạng người vô tri, vô thức mới có
thứ hành vi tự mãn như thế. Ví như người nào đó
thật sự giàu có, họ tuyệt đối sẽ không nói với
người khác rằng: “Các anh có biết không? Tôi có
bấy nhiêu hột xoàn, bấy nhiêu ngọc quý nè. Tất cả
tài sản bảo vật trên thế gian, nếu so ra cũng không
nhiều bằng của tôi đâu.” Quý vị huênh hoang như
thế tức sẽ trở thành mục tiêu cho bọn trộm cướp.
Chúng nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách
cướp đoạt châu báu đó. 
Tu
đạo cũng như vậy, không nên nói với người khác
rằng: “Tôi có thần thông. Tôi có thể nghe Phật và
Bồ Tát nói chuyện. Tôi có thể thấy Phật, Bồ Tát
hiện ra trước mặt.” Quý vị nói như thế tức là
đã tạo cơ hội cho Ma Vương thừa dịp nhập vào hợp
tác với quý vị, chỉ huy quý vị và khiến quý vị
trở thành quyến thuộc của nó.

Bất
luận gặp cảnh giới nào, người tu hành cũng nên
nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới xoay chuyển
và nên dùng định lực để chuyển cảnh giới. Không
nên hồ đồ, nói năng thiếu cẩn trọng, là mình
chứng được thần thông gì, thấy được cảnh giới
chi. Quý vị nên hiểu các cảnh giới đó đều là do
ma tác quái, nó khiến quý vị mất đạo tâm mà phát
cuồng. Đó chính là hiện tượng bị “tẩu hỏa
nhập ma,” chứ không phải là cảnh giới thật. Trong Kinh
Lăng Nghiêm
có nói rất rõ về năm mươi loại ấm
ma. Tôi hy vọng mọi người nên triệt để nghiên cứu
thấu đáo để khỏi bị nhầm lẫn. Nếu không thì sau
này có hối hận cũng không kịp.

Người
tham thiền không nên chấp vào cảnh giới. Có câu:
“Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma.”
Bất luận ai đến, mình cũng chém hết. Đây chính là
không chấp tất cả các pháp hữu vi, chẳng chấp tướng.
Người tu hành cần phải nhất tâm dụng công. Họ không
còn thời gian đâu mà để ý chuyện của người khác.
Đừng cống cao ngã mạn, đừng tham danh hám lợi, nếu
không, quý vị đã rơi vào cảnh giới của ma rồi
vậy.

Gặp
bất kỳ hoàn cảnh nào, người tu hành cũng không bao
giờ được tự mãn, kiêu ngạo, cho rằng mình phi thường.
Hãy thật cẩn trọng để không phạm phải sai lầm nào
về lý nhân quả. Bằng không, hậu quả sẽ thật khó
lường.

Người
tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, tức là ba
nghiệp thân, khẩu, ý đều nên thanh tịnh. Người có
thần thông, tuyệt đối không được nói là mình có
thần thông; hà huống mình vốn không có thần thông mà
lại dám nói dối, há đó không phải là tạo nhân đọa
địa ngục sao? Điều đó quả thật là đáng sợ! Ai mà
khẩu nghiệp không thanh tịnh thì sẽ chịu tội rút lưỡi
ở địa ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều lĩnh. Thời
khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông
lung và chớ nói năng hồ đồ. Nếu chúng ta trồng nhân
không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ
gặt quả không thanh tịnh.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment