Không tu giới định thì chẳng sanh trí tuệ Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment