Kinh Hoa Nghiêm 15 – Thích Tuệ Hải 2016 – Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm I – Chư Thần Vương Giải Thoát Môn

https://www.youtube.com/watch?v=O6X76wGHxxg

Chất lượng bài giảng

Add Comment