Lập nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng – Thầy Thích Pháp Hòa (Arlington, Dec 18, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=oSBGcl5y66M

Chất lượng bài giảng

Add Comment