Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)

Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)4.00/5 (80.00%) 9 votes

2 thoughts on “Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)

  1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật, Kính thưa Thầy, Bài giảng rất hay, Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật ….

Add Comment