Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15 Tại Tu Viện Tây Thiên Năm 2017

Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15 Tại Tu Viện Tây Thiên Năm 2017

Add Comment