Luận Giải Về Chữ Thích

Luận Giải Về Chữ Thích 1

Gần đây, có nhiều người nêu ra
một thắc mắc khi thấy danh hiệu của các vị Tăng -sĩ đều mở đầu bằng chữ Thích tỷ
dụ như Thích-nguyên An, Thích-Tâm-Minh,v.v… và do đó nêu lên những câu hỏi:

– Chữ Thích có nghĩa gì?

– Tại sao người tu theo hạnh xuất
thế mới dùng chữ Thích? Người tại gia tu Phật có dùng chữ Thích được không?

– Chữ Thích nếu là một họ thì họ
ấy phát sinh tự đâu, thịnh hành vào thời nào?

với mục đích diễn xướng và luận
giải về chân nghĩa những danh từ Phật Giáo, đặng làm tài liệu nhận xét chung,
nơi đây đề cập đến từng vấv đề giải đáp để cùng liễu giải và xác luận:

I. Chữ Thích có nghĩa gì?

Theo sự dịnh nghĩa danh tự
thông thường thì chữ Thích có nghĩa: cổi ra, nơiùi ra, giải thích rõ ràng nghĩa
sách tỷ dụ như chữ Thích-Hỗ là giải thích cho rõ nghĩa một chữ, một câu: Thích
Huấn là giải thích cho rõ những lời huấn giáo.

Ngoài ra, chữ Thích lại cũng có
nghĩa buông thả như trong sách có chữ: “Kiên trì bất thích” tức là giữ vững
không buông, và, chữ “Khai thích vô cô” tức là buông tha cho kẻ không tội.

Chữ Thích cũng lại còn có nghĩa
tiêu tan hết những nỗi sân hận trong lòng như giảng câu “Tâm trung vi chi thích
nhiên” phải hiểu rằng trong lòng đã được tiêu tan hết cả phần nào điều sân hận
không còn vướng vấp một chút ân hận, não phiền gì nữa.

Tuy nhiên, chân nghĩa chữ Thích
mà các vị tu hành đặt trước pháp hiệu chỉ có nghĩa đơn thuần là:

a) coi mình là Thích tử, tức
là đệ tử của Phật, bởi theo quan niệm Trung-Hoa từ đời Tấn cho rằng những ai
theo đạo của đức Thích-Ca phải nên lấy theo họ Thích mà chữ Thích tức là họ
Thích-Ca cho dễ xưng hô.

b) một vị tu theo hạnh khoáng
nhiên không vướng mắc phiền não thế cảnh.

Tóm lại thì chữ Thích chư Tăng
hay dùng là theo họ Phật Thích-Ca, ngụ kỳ chung còn có ý nghĩa hiểu rành sự lý,
tâm hồn buông thả, tiêu hết não phiền, không còn mảy may trần lụy.

II. Tại sao người tu theo hạnh
xuất thế mới dùng chữ Thích? Người tại gia tu phật có dùng chữ Thích được
không?

Thật ra, khi Phật giáo truyền
qua Trung-Hoa vào khoảng thời Hán, những vị mặc dầu tu theo đạo Phật, trở thành
Tăng-sĩ có bỏ đi giòng họ thế tục, nhưng thường theo hai điều kiện:

1. Tự đặt cho mình theo họ
Trúc có nghĩa tu theo nguyên tắc tu trì của các bậc Tăng-Già từ Tây-Trúc truyền
sang.

2. Hoặc theo họ của bậc Sư-Trưởng
đã truyền giáo cho mình tỷ dụ như Ngài Chi-Tuần nguyên trước họ Quan, nhưng vì
thụ giáo với ngài Chi-Khiêm nên đổi thành họ Chi, ngài Bạch-đạo-Hiển nguyên họ
Phùng nhưng học thầy là Bạch-Thi-Ly-Mật nên đổi thành họ Bạch v.v… như vậy là khi đạo Phật mới
truyền qua Trung-Hoa từ đời Hán, khoảng 25 _ 220 T.L. hầu như theo một tục lệ
thông thường như vừa trình bày. Kịp đến thời Đông-Tấn khoảng 317 _ 349 T.L.
Ngài Đạo-An người Thường-Sơn, tỉnh hà-Bắc, sinh năm 312, xuất gia từ 12 tuổi, học
hạnh rất siêu việt đã đề xướng việc cải biến để những vị tu hạnh xuất-gia theo
Phật nên theo họ của Phật, và do đó, những Tăng-sĩ thụ đại-giới (Giới Tỳ-Khưu:250
giới) lấy theo họ Thích tử…mỗ…mỗ.

Viện dẫn lý do này, Ngài Đạo-An
nêu ra một đoạn trong kinh Tăng-Nhất A-Hàm có chép: “Bốn con sông lớn chảy vào
bể cả, tự nó không còn danh tự gốc của con sông mà chỉ có danh tự là “bể cả”. Việc
định họ cho người tu hành cũng như thế. Xưa ở Ấn-Độ có 4 giòng họ là: Sát-Lỵ,
Bà-La-Môn, Trưởng-giả, Cư-sĩ. Đối với những ai gọt bỏ râu tóc, khoác 3 tấm áo
pháp như Phật chế định, nguyện xin xuất gia học đạo thì không còn giữ giòng họ
gốc mà chỉ kêu là: Sa-Môn tức là đệ-tử của đức Phật Thích-Ca mà thôi.

Trong kinh Đại-Bát Nhã xác định
rằng: “Phi sa-Môn, phi Thích-Ca tử” có nghĩa nếu không phải là bậc Sa-Môn tức
là bậc xuất-gia theo Phật thì chưa phải là đệ-tử của đức Thích-Ca.

Bởi những lý do trên, chỉ khi
nào phát nguyện xuất-gia và đã thụ đại-giới mới được xưng là thuộc giòng họ
Thích tức là đệ-tử chính của Phật và sau nầy coi các bậc Tỳ-Khưu là hàng trưởng-tử
của Phật nên được đổi họ thế gian mà lấy theo họ Thích vậy.

III.Chữ Thích nếu là một họ
thì họ ấy phát sinh tự đâu? Thịnh hành vào thời nào?

Đúng ra họ Thích-ca là họ của đức
Phật mà theo lịch sử là một giòng họ quý tộc trước đó kêu là Sát-Lỵ mà sau đổi
ra là Thích -Ca (Sakya).

Theo kinh điển ghi chép thì 10
vị đại đệ-tử của Phật như Ma-Ha Ca-Diếp, Mục-Kiền-Liên, Tu-Bồ-Đề v.v… không
dùng họ Thích mà khi Phật-Giáo truyền qua Trung-Hoa tới thời nhà Tấn, Ngài Đạo-An
xướng xuất việc lấy họ Thích làm họ cho người đi xuất-gia, rồi từ sự kiện,
chính Ngài theo phong tục cổ truyền, trước đó theo học với Ngài Trúc-Phật Đồ-Trừng
ngài Đạo-An lấy luôn tên là Trúc-Đạo-An và sau vì lấy cớ những người đi xuất-gia
đều lấy đấng Thích-Tôn làm gốc, vì thế Ngài đổi tên là Thích-Đạo-An cho đến sau
nữa Ngài Thích-Tuệ-Viễn nối nghiệp thầy mà cũng xưng là Thích-Tuệ-Viễn. Kịp đến
thời nhà Đường, Ngài Tuệ-Năng khi dâng sớ lên Vua Đường Cao -Tôn để xin cáo từ
việc cớ già yếu hay bệnh cũng xưng là Thích-Ca Tuệ-Năng.

Như thế, họ Thích là sự thay đổi
của giòng họ Sát-đế-Lỵ, một giòng họ quý phái thuộc Ấn-Độ, cho đến khi Phật-Giáo
truyền qua Trung-Hoa và thịnh hành từ sau sự khởi xướng của Ngài Đạo-An thời
Đông-Tấn.

Riêng tại Việt-Nam có lẽ cũng
chỉ quan niệm một vị xuất gia theo Phật là thuộc giòng Thích-tử, còn trong sử
sách, danh hiệu các vị Thuyền-sư không mấy khi có thêm chữ Thích, ví dụ như
Ngài Cảm-Thành, Ngài Khuông-Việt, Ngài Viên-Chiếu v.v… Cho mãi đến thời gần đây
mới có Điều-Ngự-Tử Thích-Mật-Thể, một vị khởi xướng dùng chữ họ Thích để ký tên
trong văn liệu là cuốn Việt-Nam Phật-Giáo Sử-Lược ấn hành vào năm 1943 và có thể
là một khởi đoan phong trào lấy họ Thích đối với Tăng chúng Việt-Nam.

Tóm lại, chữ Thích là danh xưng
của một giòng họ y theo giòng họ của đấng Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, có nghĩa
theo chữ Phạn Sakya tức là bậc Năng-nhân tức là một bậc có năng lực phát hiện tấm
lòng nhân từ vô lượng.

Ngoài ra, theo chân nghĩa thế
gian thì chữ Thích cũng có nghĩa khiến lòng mình tiêu tan hết mọi phiền não, một
hạnh quý giá của người tu hành những pháp môn quý giá. Do đó, chỉ những vị nào
đã thụ đại-giới tức là một vị chính thức gia-nhập Thích-Môn mới được coi là
hàng Thích-Tử.

Cũng vì thế, những người tại
gia cho đến hàng Sa-Di mà lấy họ thích là một sự kiện tiếm xưng, và cũng nhân y
theo chân nghĩa luận giải, những vị nào dù có hình tướng xuất-gia mà không giữ
theo giới hạnh của bậc xuất-gia mà dùng chữ Thích cũng là tiếm xưng họ Phật, bởi
những người tu hành mà không giữ giới thì không còn Tăng cách và không xứng
đáng là người Thích-Tử nữa vậy.

Họ Thích rất cao đẹp, nhưng phải
được nêu lên đối với những bậc tu hành chân chính, đầy đủ đức hạnh đáng cho tín
đồ củng phục thì không cần phải xưng họ Thích mà thiên hạ đều tôn là bậc xứng
đáng trong giòng họ Thích-Ca vậy.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment