Lục Độ Ba la mật – 2: Trì giới Ba la mật

Lục Độ Ba la mật - 2: Trì giới Ba la mật 1

LỤC ĐỘ

Độ thứ hai: TRÌ GIỚI BA LA MẬT
DÀN BÀI

A. 
MỞ ĐỀ:
Sự quan trọng của giữ giới trong việc tu hành.
B.  CHÁNH ĐỀ:
I.  Định nghĩa: Trì giới Ba la mật
II.  Thành phần của giới luật:
1.  Giới tại gia
2.  Giới xuất gia
3.  Giới Bồ Tát
III.  Phải trì giới như thế nào mới đúng chánh pháp
1.  Trì giới chấp tướng
2.  Trì giới không chấp tướng
IV.  Công đức của trì giới ba la mật
C.  KẾT LUẬN: Khuyến tu.
 

A.  MỞ ĐỀ:
Bất luận một đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội, muốn có qui củ, có đường
lối để tiến triển, đều phải có kỷ luật hay giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ thì
đời sống chung của tổ chức, cũng như của mỗi cá nhân trong tổ chức ấy lại càng
mau tiến phát. Trái lại, một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ô hợp, dù
ban đầu có đông đảo, hùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan rã.
Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người lãnh đạo càng
sáng suốt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu, thì qui luật, giới điều mà họ
chế ra, lại càng có giá trị thực tiễn, có công dụng quí báu bấy nhiêu.
Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và sáng lập là
đức Thích Ca, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những giới luật, những giáo điều
của đạo Phật tất nhiên là phải có một giá trị, một công dụng quí báu, bổ ích vô
cùng cho những ai muốn theo dấu chân của đức Phật.
Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên đức Phật
đã nhiều lần nhắn nhủ với các hàng Đệ tử của Ngài ,phải nghiêm trì giới luật.
Ngài thường dạy: “Gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm
thầy”. Kinh Phạm võng cũng có chép: “Giới sáng như mặt nhật, quí báu
như ngọc châu anh lạc, các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành Chánh
giác”.
B.  CHÁNH ĐỀ:
I.  ĐỊNH NGHĨA VỀ TRÌ GIỚI BA LA MẬT
“Trì” là giữ giới chặt chẽ; “Giới” là những điều răn dạy,
ngăn cấm, những qui luật mà đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các Đệ tử của Ngài
đi vào con đường chánh, và tránh cho họ những hầm sâu hố hiểm mà họ có thể rơi
vào, trên con đường đi đến quả vị Phật.
Vật trì giới ba la mật là một môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn
nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà đức Phật đã răn dạy.
II.  THÀNH PHẦN CỦA GIỚI LUẬT
Căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự tu hành của Đệ tử  Phật cũng
có nhiều cách; vì thế, đức Phật phải chế ra rất nhiều giới luật và phân ra
nhiều loại để áp dụng cho sát vào căn cơ và lối tu của mỗi hạng người. Tuy thế,
chúng ta có thể phân chia giới luật của Phật ra làm ba phần và hai cấp bậc:
  Giới tại gia cho hàng Tiểu Thừa.
  Giới xuất gia
  Giới Đạo và Tục thông hành (Bồ Tát giới) cho hàng Đại Thừa.
1.  Giới tại gia.  Giới tại gia là những giới dành cho những người
chưa xuất gia trong hàng Tiểu Thừa, tức là những cận sự nam và cận sự nữ (cư sĩ
tại gia). Những người này có thể thọ trì từ một đến năm giới (Ngũ Giới) hay tám
trai giới (bát quan trai).
2.  Giới xuất gia. Xuất gia gồm có năm chúng: Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma
na ni, Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Các chũng này tùy theo sự tu hành thấp hay cao,
nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít:
  Sa di và Sa di ni phải giữ 10 giới.
  Thức xoa ma na ni phải giữ  6 điều giới và tập 296 hạnh giới.
  Tỳ khoe phải giữ 250 giới
  Tỳ kheo ni phải giữ 348 giới.
3.  Giới đạo tục thông hành.  Giới đạo tục thông hành chính là giới
Bồ Tát.  Ấy là giới mà Phật tử  tại gia và xuất gia trong hàng Đại
Thừa phải thọ trì, sau khi đã phát tâm Bồ đề tu Bồ Tát hạnh để mở rộng bề làm
Phật  sự và hóa độ chúng sinh.
Phạm vi bài này chỉ nói về Đại Thừa Bồ Tát giới và đây là những giới mà người
tu hạnh trì giới ba la mật cần phải biết và giữ cho đúng.
Bồ Tát giới gồm có:
  Nhiếp luật nghi giới. Người thọ trì “Nhiếp luật nghi giới” là
người quyết giữ đúng mười hai giới trọng và bốn mươi tám giới khinh, nghìa là
quyết không làm một việc ác nào cả.
  Nhiếp thiện pháp giới.  Người thọ trì “nhiếp thiện pháp
giới” là người quyết tâm làm tất cả các việc lành.
  Nhiêu ích hữu tình giới. Người thọ trì giới này là người quyết tâm tu
hạnh từ bi, hỷ xả, làm tất cả những điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, không
một loài nào mà chẳng hóa  độ.
III.  PHẢI TRÌ GIỚI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG CHÁNH PHÁP
Cũng như pháp tu bố thí nói ở bài trước; trì giới ba la mật cũng có hai cách:
Trì giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp, hay nói theo danh từ nhà
Phật là: Trì giới chấp tướng và trì giới không chấp tướng.
1.  Trì giới chấp tướng.  Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có
hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chẳng hạn trì giới vì háo
thắng để được người đời khen ngợi; trì giới với một tâm lý tự cao tự đại, cho
mình hơn người, và khinh dễ người phạm giới; trì giới vì bị ép buộc, nên thiếu
hoan hỷ mà sanh tâm buồn phiền, miễn cưỡng… Trì giới như thế là thiếu thành
tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người. Trì giới như thế chẳng ích lợi gì, chỉ
thêm mất thời giờ và không phải là trì giới  Ba la mật.
2.  Trì giới không chấp tướng.  Trì giới không chấp tướng là làm theo
đúng vẹn toàn các điều răn cấm mà đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không
vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc mà làm.
Trong khi trì giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, cũng không chấp
nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì thuận theo đức
tánh vốn không nhiễm trước mà làm điều lợi ích cho tất cả chúng sinh và nhìn
nhận “trì giới” là bổn phận của mình không thể bỏ qua được. Trì giới
như thế mới đúng là trì giới Ba la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên.
IV.  CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI BA LA MẬT
Như trên đã nói, trì giới Ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu
hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì
lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân hận. Đối với làng
nước, hành giả được niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào
cũng được hoan hỷ, quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành giả chắc chắn được chứng
quả Bồ đề, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới Ba la mật, thì sẽ thấy
phép trì giới hơn hẳn bố thí một bậc.
Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới, thì không thể thành
Phật, vì người ấy vừa tạo phước mà cũng vừa gây tội, do chỗ không trì giới,
thành thử gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu được trọn lành mà mong chứng đến quả
Thánh?
Trái lại, người Phật tử, nếu chỉ chăm chú nghiêm trì giới luật, thì chắc chắn
sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí là
pháp thí hàm súc rồi:
  Khi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi ,hỷ xả bủa khắp. Hễ
họ thấy kẻ nào làm hạnh tài thí, pháp thí cho ai, thì liền sanh tâm hoan hỷ tán
thành công đức, như thế tức là người ấy được một phần công đức “tùy hỷ bố
thí”.
Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giới luật, thực hành theo đúng lời
Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí pháp bằng thân
giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới luật cho nhập tâm thuần thục, cũng tức là
thí pháp bằng khẩu giáo.
Xem như thế thì trì giới Ba la mật là một pháp môn rất thần diệu, có thể bao
gồm cả bố thí lẫn trì giới, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến bờ giải thoát.
C.  KẾT LUẬN:
Giá trị và công năng của trì giới Ba la mật đã được chứng minh một cách rõ
ràng, chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây chúng ta còn một quyết
định dứt khoát là phát tâm dõng mãnh trì giới Ba la mật.
Sự tu chỉ cốt ở thực hành. Dù thông minh tài trí đến đâu, du thâm hiểu giáo lý
đến đau, mà không thực hành, thì cũng vô ích. Chúng ta đừng nên quên rằng chữ
“hành” thường đi theo chữ “học” và chữ “tu” (học
hành, tu hành). Đạo Nho cũng có câu: “học nhi thời tập chi”. Đạo Phật
lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: “tu mà không học là tu mù; học mà không tu là
cái đảy sách”. Nhất là khi đã mang danh Phật tử, đã thọ giới mà không giữ
giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười
cho thế nhân.
Vậy chúng tôi xin khuyên quí Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị cao quí và
lợi ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba la mật, hãy mau mau phát tâm rộng lớn
tu hành trì giới này, để chóng thoát vòng sinh tử khổ đau.

 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment