Muốn độ chúng sanh trước hết mình đừng ăn thịt Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment