Những câu chuyện niệm Phật Dược Sư được cảm ứng

Những câu chuyện niệm Phật Dược Sư được cảm ứng 1

Đức Phật Dược Sư, Phạn ngữ
Bhaisajyaguru Buddha, Hán dịch là Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như
Lai, Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Thập Nhị Nguyện Vương…

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản
Nguyện Công Đức
, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ
hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải
thoát nên khi thành Phật, Ngài là Giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông.

Duc+PHAT+Duoc+Su+25.jpg

Phật Dược Sư

Theo sách Dược Sư kinh sám
(HT.Trí Quang dịch), Đức Dược Sư là vị Phật hiểu biết và thông suốt tất cả y
dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ
bệnh khổ của chúng sanh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não
gây ra.

Niệm danh hiệu Ngài, Nam mô Dược
Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm, người
niệm sẽ được phước báo vô lượng, tiêu trừ tất cả bệnh khổ, thân tâm an lạc.

Graphic2.jpg

Điện thờ Phật Dược Sư (Phật giáo Tạng truyền)

Niệm danh hiệu Ngài, Nam mô Dược
Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm, người
niệm sẽ được Phật Dược Sư, chư Đại Bồ tát và 12 vị Dược Xoa đại tướng hộ trì.

duoc su 12.jpg

Dược Sư tam tôn và 12 Đại tướng Dược Xoa

Niệm danh hiệu Ngài, Nam mô Dược
Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm, người
niệm hồi hướng công đức vãng sanh Cực Lạc cũng sẽ được như nguyện.

Sách Những câu chuyện cảm ứng
niệm Phật Dược Sư
ghi:

1. Đời Đường, ở miền Biên Châu,
có cô con gái nghèo, sống trong cảnh lẽ loi côi cút. Gia tài trong nhà duy vỏn
vẹn có 1 đồng tiền. Cô tự nghĩ: “Đồng tiền này không thể làm tư lương cho một
đời sống. Thôi, ta hãy đem cúng dường Phật để gieo phước đức về sau”. Nghĩ
đoạn, cô đem 1 đồng tiền đến chùa chí thành đãnh lễ, cúng dường trước tượng
Phật Dược Sư.

Bấy giờ ở huyện gần đó, có người
nhà giàu goá vợ sớm, tìm nơi chắp nối đã lâu mà không có chỗ nào vừa ý. Bảy hôm
sau khi cô gái cúng dường Phật, anh này cũng đến chùa cầu nguyện Phật Dược Sư
chỉ điểm cho được gặp người vợ hiền.

Đêm về anh nằm mộng được mách bảo
phải cưới cô gái nghèo kia làm vợ. Kết cuộc, cô gái nghèo cúng dường Phật được
anh nhà giàu ưng ý chọn làm vợ. Và  vợ
chồng nọ cùng sống trong hạnh phúc, giàu sang (theo Minh Chí ký)

Duc+PHAT+Duoc+Su+29.jpg

2. Ở Thiên Trúc, có người thuộc
giòng giàu sang, nhưng làm ăn sa sút đến độ nợ nần rồi phải đi xin ăn. Trước
tiên, thân bằng còn giúp; sau ông đi đến đâu, người thân kẻ sơ trông thấy cũng
đều đóng cửa. Do đó, mọi người đều đùa gọi ông là Bế Môn (đóng cửa).

Một hôm, trong tâm niệm buồn, ông
đến ngôi chùa thờ Phật Dược Sư. Ông chắp tay đi nhiễu xung quanh tượng và chí
thành sám hối. Xong, ông ngồi trước tượng Phật Dược Sư chuyên niệm danh hiệu Nam mô
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đêm cuối cùng của ngày thứ 5, thân tâm mờ mệt,
bỗng thấy Phật Dược Sư hiện thân tướng tốt đẹp bảo: “Do ngươi sám hối và niệm
danh hiệu Ta nên túc nghiệp đã dứt, sẽ được hưởng cảnh giàu sang. Mau về ngôi
nhà cũ của cha mẹ ngươi, khai quật nơi nền, sẽ tìm được kho báu”.

Don Hoang 2.jpg

Thất Phật Dược Sư – Động Đôn Hoàng, Trung Quốc

Tỉnh lại, ông vội lễ Phật, trở về
ngôi nhà cũ của cha mẹ. Đến nơi thấy tường vách xiêu đổ, rường cột đã mục nát.
Trãi qua 2 ngày, ông vừa dọn dẹp vừa đào nền theo chỗ Phật Dược Sư mách bảo,
liền tìm thấy được những cái chum vàng bạc của tổ tiên xưa. Ông lại giàu có,
nhà cửa huy hoàng, vật dụng tôi đòi sung túc (theo Tam bảo ký).

3. Đời Đường, Trương Lý Thông lúc
27 tuổi, gặp thầy tướng bảo: “Thọ số ông rất ngắn, sợ e không đến 31 tuổi!”.

Lý Thông nghe nói lo buồn, tìm đến
vị danh tăng là ngài Mật Công hỏi han.

Ngài Mật Công bảo: “Việc ấy không
đáng ngại. Nếu ông thành kính thọ trì hoặc viết chép Kinh Dược Sư, thì có thể
được tăng thọ”.

duoc su.jpg

Dược Sư tam tôn

Lý Thông thưa: “Tôi việc quan bận
buộc quá nhiều, sợ e khó thường thọ trì, xin tạm biên chép kinh trước”. Liền
thỉnh quyển kinh về thành kính tự biên chép. Mới chép được 1 quyển thì công
việc lại đến dồn dập, chưa kịp tiếp tục thêm. Tình cờ vị thầy tướng cũ lại gặp
Thông, lấy làm lạ bảo: “Thật là điều hy hữu! Ông có làm công đức chi mà tướng
diện lại thay đổi, sống được thêm 30 năm nữa”.

Trương Lý Thông thuật lại việc
chép kinh. Nhiều người nghe chuyện phát tâm hướng về Phật pháp (theo Tam bảo
ký).

4. Nước Thiên Trúc, có người Bà la môn, nhà tuy giàu sang mà kém phần tử tức. Do đó, ngày đêm ông hằng cúng lễ
cầu nguyện với Tự Tại Thiên, xin ban cho đứa con. Mấy năm sau, vợ ông có thai,
khi đủ tháng, sanh được 1 bé trai dung sắc xinh đẹp, ai trông thấy cũng yêu
mến.

Một hôm, có nhà tu phái Ni Kiền Tử
đến khất thực, nhân xem tướng rồi bảo: “Đứa bé này tuy cốt cách tươi tốt, nhưng
có nét yểu không thể kế thừa gia nghiệp, chỉ còn sống được 2 năm nữa mà thôi!”.
Vợ chồng Bà la môn nghe nói như người bị trúng tên độc, hằng ngày đem lòng sầu
muộn, thân thể héo gầy.

Vừa có Sa môn đệ tử Phật đi đến, Bà la môn liền thuật lại mọi việc.

Vị Sa môn này bảo: “Chớ nên ưu
phiền, việc hoạ tai đều có thể chuyển đổi. Tôi sẽ chỉ vẽ cho ông, hãy tạo hình
tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và tụng niệm cúng dường, tất đứa bé sẽ
được tiêu tai, tăng diên thọ”.

Bà la môn vui mừng nhất nhất sắm
sửa theo lời chỉ bảo, đúng như pháp thức, thiết lễ tụng niệm, cúng dường Phật
Dược Sư.

duoc su 7.jpg

Thất Phật Dược Sư

Cuộc lễ vừa hoàn mãn, đêm ấy, Bà la môn nằm mộng thấy 1 vị Minh quân, ôm sổ bộ đến bảo: “Ông đã theo Nghi
Thất Phật tạo tượng cúng dường, do duyên phước đó mà con trai của ông sẽ sống
thêm được 50 năm nữa” . Về sau, sự việc quả y lời (theo Tam bảo ký).

5. Đời Đường, ông Trương Tạ Phu
đau nặng, gia đình thỉnh chư Tăng tụng Kinh Dược Sư suốt 7 ngày đêm. Ngay đêm
hoàn kinh, Trương nằm mộng thấy chúng Tăng đem kinh đắp trên mình. Khi thức
dậy, bệnh lui giảm rồi lành hẳn.

Ông đem điều này thuật lại cho người
nhà biết, và tin rằng mình được mạnh khỏe là do nhờ năng lực tụng kinh Dược Sư (theo
Tam bảo ký).

Những chuyện cảm ứng như vậy còn
rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật Dược Sư để
diệt trừ bệnh khổ và thành tựu an lạc, cát tường.


Nhiên Như

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment