Niệm Phật tam muội

Niệm Phật tam muội 1

Khi bạn niệm Phật đạt
đến mức độ niệm Phật tam muội,
tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A
Di Đà Phật”. Bạn nghe tiếng mưa rơi, cũng
là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tất cả
âm thanh, đều là tiếng niệm Phật đó! Cho nên
nói “nước chảy, gió lay đều diễn nói Kinh
điển”. Tiếng nước chảy cũng là “Nam Mô A
Di Đà Phật”.

http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_1314828204.jpg

Tâm tịnh trăng hiện
nước

Ý định trời không
mây

Khi bạn niệm Phật đạt đến mức
độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi
qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Bạn nghe tiếng mưa rơi, cũng là âm thanh “Nam Mô A
Di Đà Phật”. Bạn nghe tất cả âm thanh,
đều là tiếng niệm Phật đó! Cho nên nói
“nước chảy, gió lay đều diễn nói Kinh
điển”. Tiếng nước chảy cũng là “Nam Mô A
Di Đà Phật”. Tiếng gió thổi cũng là “Nam Mô A Di
Đà Phật”. Nước chảy, gió thổi đều
là “Nam Mô A Di Đà Phật”. Cho nên Tô Đông Pha nói: “Khê thanh
tận thị quảng trường thiệt, sơn
sắc vô phi thanh tịnh thân”, nghĩa là âm thanh của
suối chảy, đều là tướng lưỡi
rộng dài của Phật để diễn nói diệu
pháp, màu sắc dáng núi cũng đều là pháp thân thanh
tịnh của Như Lai, đây chính là đắc
được niệm Phật tam muội. Lúc trước
tôi có làm một bài kệ niệm Phật:

           
Năng niệm năng niệm vô gián đoạn

           
Niệm Di Đà đã thành phiến

           
Tạp niệm bất sanh đắc tam muội

           
Vãng sanh Tịnh độ định hữu phán

           
Chung nhật yểm phiền Ta bà khổ

           
Tài tương hồng trần tâm niệm đoạn

           
Cầu sanh Tịnh độ ý niệm trọng

           
Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm.

Câu này nói: “Khẩu niệm năng niệm vô gián
đoạn”, bạn niệm Phật niệm đến
chỗ không gián đoạn, từ sáng cho đến
tối chỉ âm thanh niệm Phật, không có thời gian
ngừng nghỉ. “Khẩu niệm Di Đà đã thành
phiến”, là miệng luôn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”
thường niệm như thế, kết thành một
khối.

“Tạp niệm bất sanh đắc tam muội”, là
bạn không bị các vọng niệm loạn tưởng
lăng xăng khác, đây chính là đạt đến
định niệm Phật, người niệm Phật
nên nhận ra chỗ này. “Vãng sanh Tịnh độ định
hữu phán”, hy vọng bạn vãng sanh về thế
giới Tây phương Cực lạc, nhất định
đạt được!

“Chung nhật yểm phiền Ta bà khổ”. Từ sáng
đến tối nhàm chán những nỗi thống khổ
ở thế giới Ta bà này. “Tài tương hồng
trần tâm niệm đoạn”. Bởi vì bạn biết
ở thế giới Ta bà này là khổ, cho nên mau mau dứt
bỏ những thú vui thế gian. Khi các tâm niệm thế
gian đoạn rồi, không còn tâm dâm dục, tâm thích
đẹp ghét xấu không có, tâm tranh danh, tâm đoạt
lợi, cũng không còn. Buông bỏ tất cả các duyên
thế gian xuống, phải thấy tất cả
những thứ đó đều là giả, cho nên các
niệm hồng trần đều đoạn dứt.

“Cầu sanh Tịnh độ ý niệm trọng”. Cầu
sanh về thế giới Cực lạc ý niệm
người đó vô cùng trọng yếu!

“Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm”. Buông
bỏ niệm ô nhiễm ngay từ niệm đầu. Ngay
đó được niệm thanh tịnh rồi.

Bài kệ nói rõ về đạo lý niệm Phật. Tám câu
kệ này tuy rất ngắn gọn, nhưng sẽ giúp ích
cho các bạn rất nhiều. Bạn nên tư duy suy
ngẫm, nhất là đối với người tu pháp môn
niệm Phật.

Trong khóa tu Phật thất, mỗi hôm niệm Phật
để làm gì vậy? Đó là gieo chủng tử
Phật. Bạn niệm một câu Phật hiệu thì gieo
một hạt giống Phật, niệm mười câu
Phật hiệu thì gieo mười hạt giống
Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm trăm, ngàn, vạn câu
Phật hiệu, chính là gieo hàng trăm, ngàn, vạn hạt
giống Phật như thế. Khi bạn gieo hạt
giống đó xuống, tương lai nhất định
sẽ nảy mầm, bất kể là niệm Phật tán
tâm hay định tâm. Có một câu kệ rất hay:

           
Thanh châu đầu ư trọc thủy

           
Trọc thủy bất đắc bất thanh

           
Niệm Phật nhập ư loạn tâm

           
Loạn tâm bất đắc bất Phật.

Có một hạt minh châu, xưa nay bỏ trong nước
“trọc thủy bất đắc bất thanh”, dù
nước có đục thế nào đi nữa, cũng
đều thanh tịnh trong sáng cả. Người trì danh
hiệu Phật, cũng giống như hạt minh châu
vậy, bỏ vào trong nước thì nước sẽ
trong.

“Niệm Phật nhập ư loạn tâm”. Tâm của chúng
ta xưa nay vọng động thô tháo, vọng
tưởng dẫy đầy, vọng tưởng này sanh
ra rồi mất đi, rồi lại sanh, rồi mất,
cứ như thế giống như sóng biển, không khi nào
dừng. Thế khi một câu danh hiệu Phật đi vào
tâm loạn động thì “tâm loạn cũng
được thành Phật”. Đó bạn thấy loạn
tâm như vậy mà cũng thành tâm Phật rồi, bởi
vì bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm
bạn có một vị Phật, bạn niệm
mười tiếng Phật thì có mười vị
Phật, niệm trăng tiếng, ngàn tiếng, vạn
tiếng niệm càng nhiều thì càng nhanh thành Phật.
Bạn niệm một tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”,
trong tâm có một người niệm Phật. Bạn
niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng
giống như máy vô tuyến điện, bạn niệm
một câu A Di Đà Phật thì máy vô tuyến sẽ thâu âm
và phát đi, vậy gọi là cảm ứng đạo
giao.

Qua bài kệ vừa rồi chúng ta thấy người
niệm Phật được công đức không thể
nghĩ bàn, dù niệm mà vọng tưởng vẫn còn
nhưng vẫn thành tựu được công đức
từ nơi tự tánh của họ.

Pháp môn này được chư Bồ tát khắp
mười phương đồng hoan hỷ tán thán.

Tâm của bạn như thế nào? Nó rất bận
rộn đủ thứ chuyện vui buồn từ sáng cho
đến tối, không lúc nào dừng nghỉ. Cho nên tâm này
của chúng ta nếu chẳng cho nó một điều
kiện gì thì nó chẳng có tự tại được. Vì
vậy phải tìm cho nó một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Một câu danh hiệu Phật cũng chính là tham thiền,
bạn chẳng cần phải ngồi chỗ nào cả,
chỉ cần nhắm mắt niệm Phật như
thế cũng chính là tham thiền. Hoặc bạn mở
mắt ra niệm Phật cũng là tham thiền. “Đi
cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng
động tịnh thể an nhiên”. Tất cả bốn
oai nghi đi đứng nằm ngồi là tham thiền
cả. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói một bài kệ trong
Tứ liệu giản:

           
Có thiền, có Tịnh độ

           
Giống như cọp mọc sừng

           
Hiện đời là thầy người

           
Tương lai làm Phật, Tổ

           
Có thiền không Tịnh độ

           
Mười người tu chín người lạc

           
Không thiền có Tịnh độ

           
Vạn người tu vạn người được.

           
Pháp môn Tịnh độ là một pháp môn rất dễ tu,
được chư Bồ tát ca ngợi tán thán.

Bồ tát Văn Thù cũng tán thán pháp môn niệm Phật.
Trong Kinh Hoa Nghiêm – phẩm Phổ Hiền hạnh
nguyện,
Bồ tát Phổ Hiền cùng mười
phương chúng sanh đồng nguyện vãng sanh Tịnh
độ và Bồ tát Quán Thế Âm cũng niệm Phật
vãng sanh Tịnh độ. Nếu có vị nào nghe qua bộ
Kinh Lăng Nghiêm đều biết phẩm “Bồ tát
Đại Thế Chí niệm Phật viên thông”
nói
người tu pháp môn niệm Phật vô cùng tốt. Cho nên
Bồ tát Đại Thế Chí cũng tán thán.

Trong quá khứ tất cả chư đại Bồ tát
đều tán thán pháp môn Tịnh độ, chuyên tu pháp môn
Tịnh độ. Tất cả chư Tổ trong quá
khứ trước tiên tham thiền, sau niệm Phật.
Sau khi họ tham thiền khai ngộ rồi thì lại chuyên
tâm niệm Phật. Giống như Ngài Vĩnh Minh Diên
Thọ niệm một câu A Di Đà Phật thì từ
miệng phóng ra một đạo hào quang có hóa thân của
Phật A Di Đà. Thời cận đại, đại
sư Ấn Quang chuyên xiển dương pháp môn niệm
Phật.

Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn phương tiện
bậc nhất, đơn giản, rất dễ tu,
người hành trì pháp môn này rất là viên dung. Pháp môn này
mười phương chư Phật đồng ca
ngợi tán thán. Bạn xem bản Kinh Di Đà nói
mười phương chư Phật có tướng
lưỡi rộng dài, biến khắp tam thiên đại
thiên thế giới đều ca ngợi tán thán pháp môn này.
Nếu như nói không chân thật thì mười
phương chư Phật làm sao ca ngợi tán thán? Do
vậy, đủ chứng minh người tu pháp môn
niệm Phật vô cùng thù thắng, đặc biệt vào
thời mạt pháp này mọi người chúng ta phải
nên tu theo.

Thế nhưng, hiện giờ ở Tây phương là
thời đại chánh pháp, các bạn không tu pháp môn
niệm Phật, thế các bạn lại tham thiền thì
có sợ khổ không?

Đến Tây phương liễu sanh thoát tử.

Trì danh niệm Phật là một pháp môn tu tập vô cùng quan
trọng trong thời kỳ mạt pháp, cho nên hiện nay
rất nhiều người tu tập và hành trì pháp môn này.

Nếu bạn xem thường pháp môn niệm Phật thì
hãy xem Ngài đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ niệm
một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, từ trong miệng
liền bay ra một hóa thân Phật. Người thời
đó ai cũng đều biết cả, cho nên công
đức niệm Phật không thể nói hết được.
Khi bạn niệm một câu Phật hiệu thì bạn
lại phóng quang. A! Phóng một ánh hào quang, yêu ma quỷ quái
đều bỏ chạy. Công đức và oai lực
của việc niệm Phật là như thế, không nói
hết được.

Khi tu pháp môn niệm Phật, bạn chẳng cần trông
mong đạt đến ngộ bản tâm, hay đạt
đến chân hay giả. Điều quan trọng bạn
dụng công tu là tốt rồi, lúc đó tự nhiên
biến thành chân, nếu dụng công không tốt thì biến
thành giả. Chẳng những pháp môn niệm Phật là
như thế mà tất cả pháp khác cũng như
vậy. Nên nói: “Người tà hành chánh pháp, chánh pháp trở
thành tà, người chân chánh tu pháp, tà pháp cũng trở
thành chánh”. Đây hoàn toàn là do người.

Chúng ta bây giờ khi tu tập dụng công lễ Phật nên
quán tưởng, quán tưởng cái gì? Quán tưởng thân
thể này của chúng ta biến khắp mười
phương vô lượng quốc độ cõi
nước chư Phật, trong cõi nước chư
Phật gặp mặt Phật chúng ta đến trước
đảnh lễ. Bạn có thể quán tưởng pháp
giới, thân thể của bạn cũng chính là pháp
giới, rộng lớn như thế. Cho nên mới nói:

           
Nếu người muốn biết rõ

           
Chư Phật trong ba đời

           
Nên quán pháp giới tánh

           
Tất cả do tâm tạo.

Pháp môn niệm Phật là pháp môn rất dễ hành trì tu
tập, mọi người ai cũng tu được pháp
môn này. Chỉ cần bạn niệm một câu “Nam Mô A Di
Đà Phật”, tương lai khi đến lúc lâm chung
bạn sanh về thế giới Tây phương Cực
lạc, hóa sanh trong hoa sen, mỗi ngày nghe Phật A Di Đà
nói pháp, tương lai thành Phật.

Xưa nay thường nói, niệm Phật khi lâm chung
thì vãng sanh về thế giới Tây phương Cực
lạc, còn hiện tại chúng ta chưa chết, thế
bây giờ chúng ta niệm Phật để làm cái gì?
Đúng không? Nhưng để có lợi ích khi chết, thì
khi sống bạn phải cần lo vun bồi
trước. Giống như bạn trồng loại cây
ăn quả, muốn thu hoạch kết quả thì bây
giờ ta phải tốn thời gian ít năm chăm bón cây
mới phát triển được. Sự phát triển
đó, phải theo thời gian mà tạo thành kết
quả. Niệm Phật cũng như thế, bây giờ
bạn niệm Phật, đến khi lâm chung mới không
bị các bệnh thống khổ, không bị tâm tham, sân, si
làm bấn loạn, nhất tâm niệm Phật thì Phật A
Di Đà đến tiếp dẫn bạn đi. Bây giờ
nếu bạn không niệm Phật, đến khi lâm chung,
tứ đại phân ly, khi ấy bạn muốn niệm
Phật cũng không niệm được, trừ khi có
bậc thiện tri thức đến trợ giúp cho
bạn, nhắc nhở bạn, bảo bạn niệm
Phật. Cho nên lúc còn sống, mỗi ngày đều
niệm Phật, niệm mãi đến khi kết thành
một mảng. Lâm chung chỉ cần niệm câu “Nam Mô A Di
Đà Phật”, thì lúc đó bạn chỉ nhớ
đến Phật, ngoài ra chẳng luyến tiếc
vướng bận gì cả, bạn sẽ thanh thản ra
đi về cõi Phật. Cho nên, khi sống cũng như khi
chết bạn không quên câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Khi
bạn không quên câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì Phật A Di
Đà cũng không quên bạn, chúng ta nương vào
đại nguyện của Phật A Di Đà thì Ngài dùng kim
đài đến tiếp dẫn bạn vãng sanh về
thế giới Tây phương Cực lạc.

           
Bạn niệm Phật, tôi niệm Phật, bạn và tôi
niệm Phật làm gì đây?

           
Liễu sanh tử, chuyển Ta bà mỗi nơi thành cõi
Phật.

           
Không bạn, không tôi, có gì nào? Tịnh quán vạn vật
đều rõ ràng.

           
Phá vô minh dứt phiền não, vượt ba cõi qua bể ái
hà.

Vì sao bạn niệm Phật? Tại sao tôi niệm
Phật? Bạn nói đi! Người thiếu hiểu
biết thì nói rằng: “Cầu Phật giúp con, ngày mai ăn
uống cho tốt”. Có người vừa niệm vừa
nói rằng: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
Phật”, xin Ngài giúp con khỏi lạnh, khỏi rét! Có
người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, cho con tránh
khỏi những phiền não, mọi việc đều cát
tường như ý, bình an hạnh phúc. Có người
niệm Phật để cầu sung sướng trong
hiện tại. Tuy có nhiều loại chẳng giống
nhau, nhưng cái chính yếu chẳng phải cầu
những việc đó. Thế thì niệm Phật cầu
chuyện gì? Đó là cầu “liễu sanh tử” thôi!

Người “liễu sanh tử” thì sống an vui tự
tại. Còn các bạn chẳng “liễu sanh tử”, thì vào ra
hợp với sanh tử. Khi sống bạn không biết
được chính mình, không làm chủ mình. Sống không
biết mình là ai thì khi chết cũng bị mê man trôi vào các
nẻo luân hồi khổ sở. Vậy làm sao làm chủ
được đây? Nghĩa là bạn làm chủ khi còn
sống, muốn sống thì sống, muốn chết thì
chết. Bạn thích sống lâu, muốn trường
thọ thì mỗi ngày chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà
Phật”. Như thế mỗi ngày thọ mạng ta sẽ
tăng lên, mạnh khỏe lên. Ta muốn chết, thì
niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì đức Phật A Di
Đà đến đón ta về thế giới Tây
phương Cực lạc. Như thế, thân không
bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo,
đây là nói ý cũng không điên đảo, giống
như nhập vào thiền định. Như thế
mới sanh về thế giới Tây phương Cực
lạc. Quý vị chú ý vấn đề này.

“Hóa Ta bà”. Chuyển hóa thế giới Ta bà thành thế
giới Cực lạc, không còn sự đau khổ mà
được tất cả sự an vui. Cho nên nói: “Nơi
nơi đều là cõi Phật A Di Đà”. Nơi nào cũng
đều là thế giới Cực lạc, không còn thế
giới đau khổ phiền não nữa, nơi đâu
cũng A Di Đà Phật.

“Không bạn, không tôi”. Bạn niệm Phật, niệm
đến không còn thấy bạn niệm và đối
tượng là “Phật” để bạn niệm. Tại
sao nói “không”. Ồ! Như thế rất nguy hiểm
rồi! Niệm phải được chứ sao nói không?
Thế là không xong rồi? Chỉ sợ bạn không xong,
nếu bạn xong rồi thì giải thoát rồi. Bạn
không xong, nên chẳng được gì hết. Nếu
bạn xong rồi thì sao? “Tịnh quán vạn vật
đều liễu rõ”. Tất cả vạn vật thế
gian, bạn đều thấu hiểu rõ ràng, thậm chí
loại chim nào màu gì, cây tùng sao lại mọc thẳng, …
bạn đều rõ biết hết.

Lúc này, bạn biết rõ hết rồi, thì phiền não
dứt sạch, vô minh phá hết. “Nhảy ra khỏi tam
giới vượt khỏi biển ái bao la”. Bạn
nhảy ra khỏi sông ái bao la là dục giới, sắc
giới, vô sắc giới. Người ở trong tam
giới như thế nào? Giống như bị trôi theo dòng
sông mênh mông rộng lớn! Điên đảo, bạn nói
yêu tôi, tôi nói yêu bạn, tình ái đến đi, chết
rồi mà chẳng biết tỉnh ngộ, đến
rồi đi rồi lại gặp lại trong vòng
lưới ái, cuối cùng không ra khỏi.

Có người nói: “Bây giờ tôi chẳng muốn nhảy
ra sông ái”. Thế bạn đợi khi nào nhảy ra đây?
Bạn muốn ở lại trong tương lai sao? Bạn
sống nơi này rồi chết, chết rồi lại
sanh ra nơi khác, cứ thế, sanh rồi tử lẩn
quẫn trong vòng luân hồi, sống chẳng ra sống,
chết chẳng ra chết. Cho nên phải nhanh đi, nhanh
nhảy đi, nhảy ra khỏi sông mê biển ái, nếu không
nhảy qua thì chết chìm rồi! Thật chết chìm
rồi! Người chết chìm sẽ như thế nào?
Thì bị đọa lạc đến cùng cực, tánh linh
mất rồi hoặc biến thành những loại côn
trùng nhỏ, như sâu, giun, dế, …, trí huệ cạn
cợt, phước báu không có. Loài súc sanh như thế
rất dễ sống và rất dễ chết. Nên nói
“sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết”.

Thế bạn rõ biết về thế giới Ta bà này,
vạn sự vạn vật đều không nhất
định, luôn chuyển biến liên tục. Nếu
bạn nói thế giới này là cố định thì chuyện
đó không đúng. Bởi vì thế giới này là vô
thường không bền chắc. Do không hiểu
điều này nên xưa nay ta không đến
được thế giới Tây phương Cực
lạc. Nay hiểu ra rồi thì ngay bây giờ chỉ
cần bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thế là
bạn và mọi người ai ai cũng đủ tư
cách về thế giới Tây phương Cực lạc
cả. Điều quan trọng là bạn niệm hay không
niệm. Bạn niệm, dù hiện tại có khó khăn,
chướng ngại bạn cũng quyết tâm làm cho
được, thế là việc khó làm mà bạn làm
được, ngay đó thế giới Tây phương
sẽ rất gần với bạn. Nếu bạn không
niệm thì sao? Thì chẳng đến được.
Chỉ cần bạn nhất niệm thì là sanh rồi.
Bạn không niệm, thì hợp với tử, thế là chẳng
thành tựu được rồi. Nên biết các pháp ở
thế gian này là không thật, là không cố định.

Kinh Kim Cang nói: “Không có định pháp gọi là A nậu
đa la tam miệu tam bồ đề”. Đây là nói
đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Chính ta phải phát đại tâm dõng mãnh, chẳng sợ
khổ, sợ khó, mỏi mệt, đói khát, dõng mãnh
hướng tới trước, nhanh về thế
giới Tây phương Cực lạc mới thôi. Chúng ta niệm
“Nam Mô A Di Đà Phật” đây mới là chân thật. Chúng
ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mới giúp chúng ta
liễu thoát sanh tử.

Trích
từ tập sách “Quê Hương
Cực Lạc”
của
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment