Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Phải hiểu rõ sự niệm Phật 1

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang
vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.
Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này, làm lễ giỗ
truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của
mình. Kỷ niệm thầy, tức là nhắc lại bổn phận hiếu thảo của mình đối với cha mẹ
pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất
nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn.

Nhớ thuở xưa, lần đầu tôi gặp lão
pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ hai mươi. Lúc đó, lão hòa
thượng Hóa Văn thỉnh Ngài lên tòa giảng kinh A Di Đà tại chùa Quảng Tế. Giảng
xong, Ngài ở lại chùa, đọc hết ba tạng kinh điển. Qua hơn hai mươi năm, Ngài
chưa từng rời núi một bước mà đóng cửa ẩn tu. Tuy Ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất
thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hằng ngày. Tuyệt đối
không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời
dạy của Phật là thuốc dùng để trị bịnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật,
được gọi là thuốc A Già Đà, trị hết tất cả bịnh.

Thật vậy, vô luận tu pháp môn nào,
cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu, thì
mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố thì trì chú, tham
thiền, niệm Phật đều thành tựu. Nếu tín căn không thâm sâu mà chỉ cậy nhờ chút
ít thiện căn, học thức cạn cợt, hoặc nhớ được vài ba danh tướng công án, rồi đi
nói chuyện vô ích tạp nhạp hay bàn việc đúng sai thì chỉ tăng trưởng nghiệp
chướng và tập khí xấu xa. Dẫu có bàn về việc sống chết, cũng vẫn bị nghiệp thức
dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không!

Quý vị là đệ tử của pháp sư Ấn
Quang. Hôm nay làm giỗ lễ kỷ niệm, thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật
của Ngài. Ngài là một vị chân tu thực thụ vì bước trên đường các bậc cổ đức đã
đi. Ngài hiểu rõ thâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông. Y
theo đó mà khởi tu, nên đạt được niệm Phật Tam Muội. Từ đó, Ngài hoằng dương
tông Tịnh Độ, làm lợi ích cho chúng sanh, trải qua bao thập niên mà cũng vẫn
như một ngày, chưa từng từ nan thối bước, dẫu có bịnh tật ốm đau. Hiện tại,
thật hiếm có ai như Ngài, chân thật tu hành không khởi kiến chấp phân biệt mình
người, chỉ nghe một danh hiệu Phật rồi y theo đó mà tu trì. Sáng niệm Phật. Tối
niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi, trong mười hai thời niệm niệm không quên mất. Thầm
thầm lặng lặng, công phu thuần thục chín mùi, cảnh tịnh Tây Phương Cực Lạc hiện
trước mặt, được lợi ích vô biên, tự mình quán thấy.

Điều quan trọng nhất là tín tâm phải
kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố, thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng,
ngày mai giảm; nghe người nói tham thiền hay thì bỏ ngay công phu niệm Phật,
chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt thì lại bỏ thiền, qua
học kinh giáo. Học kinh giáo không thành lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu
chi hết. Tâm bị chướng ngại vì không thanh tịnh. Không tự trách mình tín tâm
không định, lại cho rằng Phật Tổ dối gạt chúng sanh. Chửi Phật báng Pháp, tạo
nghiệp vô gián. Vì thế, tôi khuyên đại chúng rằng phải nên tin tưởng kiên cố sự
lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hạnh “Chân Thật Niệm Phật”
của lão pháp sư Ấn Quang, rồi lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, lấy việc
vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời.

Tham thiền cùng niệm Phật, đối với
người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm
thì chỉ là một. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử, cũng từ tín
tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được thì tham thiền không thể
thành tựu. Nếu tín tâm kiên cố thì đến chết cũng phải tham khán câu thoại đầu.
Uống trà không biết đang uống trà. Ăn cơm không biết đang ăn cơm. Như thế, công
phu mới thuần thục, thoát khỏi căn trần, đại dụng hiện tiền, cùng cảnh tịnh của
công phu niệm Phật, giống nhau không khác. Đạt đến cảnh giới đó, sự lý viên
dung, tâm cùng Phật không hai. Phật như như bất động. Chúng sanh cũng như như
bất động. Một như như bất động mà không có hai như như bất động, thì sai biệt
chỗ nào? Quý vị là những người tu pháp môn niệm Phật. Tôi hy vọng tất cả hãy
lấy một câu niệm Phật làm chỗ y tựa cho đời mình. Hãy chân thật mà niệm!

Nhân
ngày giỗ thứ mười hai của tổ Ấn Quang, năm 1952

Hòa Thượng Hư Vân

Dịch Việt: Thích Hằng Ðạ

 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment