Sự Thiết Yếu Của Việc Niệm Phật Cùng Tham Thiền

Sự Thiết Yếu Của Việc Niệm Phật Cùng Tham Thiền 1

Đại sư Vĩnh Gia thuyết: Tịch
tịch tỉnh tỉnh là phải, Tịch tịch vô ký là sai. Tỉnh tỉnh tịch tịch là phải,
tỉnh tỉnh loạn tưởng là sai. Đây là dạy rằng tịch tịch mà không lạc vào hôn
trầm vô ký. Tỉnh tỉnh mà không lạc vào vọng tưởng. Tịch tỉnh song song lưu
hành, và tâm phù trầm đều xả. Xem đến nơi một niệm chưa sanh, thì tiền hậu tế
đều đoạn, chính giữa tự cô độc, tức khắc đập thủng thùng nước sơn, bèn thấy bản
lai diện mục. Thân tâm thế giới lập tức rơi xuống, như hoa rụng trong hư không.
Mười phương tròn đầy trong sáng, thành một tạng đại quang minh. Như thế chính
là thời tiết trở về nhà. Nhật dụng hiện tiền, viên minh trong sáng, nên không
còn nghi ngờ ; tin chắc tự tâm, gốc vốn như thế. Từ trên Phật Tổ, nơi tự thọ
dụng, không hai không khác. Đến cảnh giới đó, chớ nên giữ chấp không kiến (thấy
không). Nếu giữ chấp không kiến, thì đoạ vào ngoại đạo ác kiến. Lại không thể
khởi hữu kiến, cùng tri kiến huyền diệu, vì còn hữu kiến tức đoạ vào tà kiến.
Ngay trong công phu, xuất hiện bao loại cảnh giới, quyết chẳng nhìn nhận chúng
; nghe một tiếng quát liền tiêu. Cảnh ác hiện chớ sợ, và cảnh lành chớ vui, vì
chúng chính là con ma tập khí. Nếu sanh tâm vui mừng, tức đoạ vào đường ma.
Phải quán biết đó là hiện cảnh của tự tâm, không từ ngoài vào. Phải biết bổn
lai thanh tịnh, trong tâm vốn không có một vật. Gốc vốn không mê ngộ, chẳng
nương nơi thánh phàm, thì còn an đắc bao loại cảnh giới sao ! Ngày nay vì mê
bản tâm này, nên phải dụng công phu, để tiêu ma vô minh tập khí. Nếu ngộ bản
tâm xưa nay không có một vật, vốn sáng suốt bao la, thanh tịnh lặng lẽ, thì
thong dong tự tại qua ngày, sao còn có công phu nào để hành !

Người thời nay phải tin tâm
này, xưa nay vốn không một vật. Như nay dụng công phu, chỉ vì chưa thấy được
bản lai diện mục đó, nên phải quyết hạ thủ công phu, thì mới có ngày trở về quê
quán. Từ đó mà thẳng bước, thì tự nhiên sẽ có lúc đốn ngộ bản lai diện mục, tức
là xuất ra khỏi sanh tử, mãi mãi không nghi ngờ./.

(Trích :
ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG
THÍCH HẰNG ĐẠT &
NGUYÊN PHONG Phóng tác)

Nguyệt San Liên Hoa Số 304 Tháng 4 năm 2003

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment