SỰ TỒN TẠI CỦA THẦN THỨC – THÍCH GIÁC HẠNH 2018

SỰ TỒN TẠI CỦA THẦN THỨC – THÍCH GIÁC HẠNH 20183.21/5 (64.21%) 19 votes

One thought on “SỰ TỒN TẠI CỦA THẦN THỨC – THÍCH GIÁC HẠNH 2018

 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
  NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT.
  NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
  NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
  NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

Add Comment