Tam thân Phật

Tam thân Phật 1

Về phương diện lịch
sử, Ðức Phật Thích Ca đã nhập Niết-bàn cách nay 2.556 năm. Tuy nhiên, đó chỉ là
Ứng thân tùy duyên hóa độ, Ðức Phật còn có Báo thân phước trí trang nghiêm và
Pháp thân thường trụ siêu việt không thời gian, bao trùm khắp pháp giới.

DSCN6682.JPG

Theo tinh
thần các kinh Hoa nghiêm, Pháp hoa… thuộc hệ thống kinh điển của Phật
giáo Phát triển, thì sự ra đời và hóa độ của Ðức Phật Thích Ca chỉ là sự thị
hiện của Ứng thân Phật. Ra đời dưới cây vô ưu, đến lúc trưởng thành quyết chí
xuất gia, trải qua một thời gian tầm sư học đạo và tu khổ hạnh ép xác chốn rừng
già, nhập định dưới cội Bồ-đề 49 ngày đêm và giác ngộ thành Phật, mở phương
tiện hóa độ chúng sinh suốt 49 năm (hay 45 năm theo Phật giáo Nam truyền), rồi
nhập Niết bàn. Ðó là Ứng thân của Phật, ứng theo cơ duyên mà thị hiện ra với
những hành trạng nhằm hóa độ chúng sinh, tùy nghi mở phương tiện thuyết pháp
đem lại lợi lạc cho muôn loài.

Báo thân Phật
là thân kết tinh của trí tuệ và công đức phước báu mà Ðức Phật đã tu tập và
thành tựu hạnh nguyện Bồ-tát trong vô số kiếp, từ lúc mới phát tâm tu tập cho
đến khi đạt quả vị Thập địa, như Phật A Di Ðà, Phật Dược Sư tướng hảo quang
minh nơi quốc độ của các Ngài. Báo thân là thân vô lượng sắc tướng, vô lượng
công đức trang nghiêm không giới hạn mà hàng Bồ-tát Tam hiền, Thập địa mới thấy
được. Ngoài ra, những khả năng phi thường, những phẩm chất cao đẹp, toàn mỹ của
Ứng thân cũng được xem là một phương diện của Báo thân Phật. Suốt 49 năm giáo
hóa, Ðức Phật đã sử dụng Báo thân của mình thông qua Ứng thân để dẫn đường cho
chúng sinh về bến giác, mở ra muôn ngàn cánh cửa phương tiện hóa độ chúng sinh.

Ngoài Ứng
thân và Báo thân ra, Ðức Phật còn một thân thứ ba là Pháp thân, bản thể Chân
như của các pháp. Pháp thân bao trùm khắp pháp giới, cả không gian và thời
gian. Pháp thân thường trụ, bất sinh bất diệt, là tự tánh chân thật và bình
đẳng của tất cả các pháp. Trong cuộc đời Ðức Phật, Ngài thị hiện bằng Ứng thân
và Báo thân, trau giồi trí tuệ và tích lũy công đức, tu tập phá trừ vô minh,
rồi thành tựu Pháp thân, hay nói đúng hơn là trở về với Pháp thân thanh tịnh,
với bản thể Chân như. Không có một sự vật, hiện tượng nào rời bản thể Chân như,
và bản thể Chân như luôn luôn biểu hiện qua sự vật hiện tượng, vì thế mà kinh
điển gọi Pháp thân hay bản thể Chân như là Tỳ-lô-giá-na, Biến nhất thiết xứ.

Mỗi người
chúng ta vì còn vô minh vọng động nên Pháp thân không phát huy diệu dụng. Ví
như sóng chỉ là hiện tượng biến động của nước, nhưng bản thể của sóng và nước
không hai. Ở Ðức Phật, tất cả việc làm của Ngài đều là diệu dụng của Pháp thân,
nó tác động đến chúng sinh và các pháp.

Sau khi Phật nhập Niết-bàn, nghĩa là Ứng thân chấm dứt
nhưng Pháp thân của Ngài vẫn thường còn, luôn hiển hiện bên chúng ta, được biểu
hiện qua tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng, biểu hiện qua đường lối tu tập
giác ngộ giải thoát, đời sống đạo đức thánh thiện được các thế hệ tiếp nối và
kế thừa.

GNO

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment