Tâm vô quái ngại vô sở cầu danh văn lợi dưỡng Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment