Tất cả chúng sanh đều có phật tánh Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment