TĐ:1002- Khuyên mọi người học Phật phải dùng hình thức, công phu của mình không coi trọng hình thức

Rate this post

Add Comment