TĐ:1022- Nhân lễ nghĩa trí tín là tánh đức

Add Comment