TĐ:1031- Người dục vọng nhiều không thể học Phật, cũng không thể học đạo

Add Comment