TĐ:1058-Hiện tại phải dựa vào Phật pháp đại thừa giúp chúng ta kiến lập tín tâm

Add Comment