TĐ:1059-Dụng tâm cũng giống như dùng gương , dụng tâm như dụng nước

Add Comment