TĐ:1069-Trong tu học tịnh độ, thì sự nhận biết chính xác quan trọng hơn bất cứ điều gì

Add Comment