TĐ:1073-Tham sân si mạn nghi, là nguyên nhân của tất cả bệnh

Rate this post

Add Comment