TĐ:1081- Nơi Bồ Tát ở, thường khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ (phụ đề)

Rate this post

Add Comment