TĐ:1093-Không được tùy thuận dục vọng của bản thân, sơ suất kinh điển giới luật

Rate this post

Add Comment