TĐ:1102- Mười hai chữ mà mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh

Add Comment