TĐ:1103-Đoan chánh thân tâm, ngừng ác tu thiện, phát bồ đề tâm, …

Add Comment